935 418 819

Lu - Vi 9:00 - 21:00

info@institutrocafort.com

Oposició a Bomber de la Generalitat de Catalunya

250 Places Convocatoria de 2020

T’agradaria tenir una ocupació fixa com a Bomber de la Generalitat de Catalunya?  Periòdicament, la Generalitat de Catalunya convoca places de Bomber. Per aconseguir-les, necessites superar les Oposicions que a aquest efecte es convoquen.  Aquestes oposicions només es superen amb la millor preparació possible, ja que estaràs en competència amb altres candidats i únicament els que obtenen la millor nota ho aconsegueixen.

Per això és fonamental la qualitat de la preparació que vas a rebre.A l’ Institut Rocafort, conscients d’aquesta realitat, t’oferim la millor preparació existent en aquests moments, ja que combinem els millors professionals per la seva formació universitària, experiència docent i compromís en la preparació d’Oposicions amb l’atenció personalitzada que mereixes tant a les classes presencials com en les tutories presencials individuals.  Si el teu treball o compromisos personals no et permeten assistir a les classes presencials, posem a la teva disposició també el més complet sistema de preparació online perquè no trobis a faltar les classes i la teva preparació sigui del més alt nivell.

Requisits

Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió Europea.

Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

Posseir el títol de graduat/a en educació secundària o equivalent.

Tenir possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor.

Posseir els coneixements de suficiència de català i castellà (C1) o superior.

Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places.

No estar inhabilitat/da para l’exercici de les funcions públiques ni separat/a mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.

 

No tens els estudis requerits?  Aconsegueix-los amb nosaltres!  Informa’t  AQUÍ

Proves

Primera prova:

Prova de coneixements 95 preguntes tipos test.

Test Aptitudinal, bateria de test psicotècnics.

Test d’avaluació psicològica de la personalitat.

Segona prova: Proves físiques (Cursa de llançadora, circuit d’agilitat, exercici aquàtic, pressió sobre banc i pujada de corda).

Tercera prova: Avaluació psicològica.

Quarta prova: Proves mèdiques.

Cinquena prova: prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana.

TEMARI

Tema 1

Legislació La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització de l’Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.

Tema 2

Legislació El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Mesures d’igualtat per raó de gènere.

Tema 3

Legislació Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors. Temari específic

Tema 4

Legislació Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 

Tema 5

Legislació El Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya. Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Tema 6

Física Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball, potència i energia. Energia potencial. Energia cinètica. Principi de conservació de l’energia.

Tema 7

Naturalesa del foc Temperatura i fonts de calor. Transferència de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Classes de foc.

Tema 8

Mètodes i agents extintors Mètodes de l’extinció. Agents extintors. Definició. Tipus d’agents extintors: característiques i aplicacions.

Tema 9

Mecànica Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Torns i plans inclinats.

Tema 10

Química Estats de la matèria i canvis d’estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids i bases. Explosió, deflagració, detonació i BLEVE.

Tema 11

Risc químic Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d’intoxicacions. IDLH, IPVS, TLV, LC50, DL50, VLA, VLB.

Tema 12

Hidràulica Principis generals de la hidrostàtica i de la hidrodinàmica. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi. 

Tema 13

Mecànica vehicles Motors dièsel. Motors de benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació i tipologies de motors. Principals parts d’un motor. Potència i parell motor. Altres sistemes de propulsió: híbrids, elèctrics purs i bivalents de gas natural o GLP.

Tema 14

Prevenció i protecció contra incendis Protecció activa en els edificis: extintors, BIE (boca d’incendis equipada), hidrants, columnes seques, sistemes fixos d’extinció, sistemes de detecció i alarma d’incendis, sistemes d’abastament d’aigua contra incendis i sistemes per al control de fums i de calor. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d’incendi. La resistència al foc de les estructures i la seva protecció: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels materials constructius. La reacció i la resistència al foc. Característiques dels elements i les vies d’evacuació dels edificis.

Tema 15

Atenció sanitària Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiorespiratòria. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.

Tema 16

Construcció Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l’acer laminat. La fusta. Els plàstics. Comportament dels materials constructius davant el foc.

Tema 17

Construcció Accions i reaccions en una construcció. Tipus d’esforços. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.

Tema 18

Electricitat Magnituds elèctriques. Conceptes bàsics d’electricitat. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques. Instal·lacions interiors domèstiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecció. Electricitat estàtica.

Tema 19

Cartografia Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.

Tema 20

Geografia física Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos a l’arc mediterrani.

Tema 21

Coneixement del territori català Comarques i municipis. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.

Tema 22

Meteorologia Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica. Humitat relativa i temperatura de rosada. 

COM T'AJUDEM?

Múltiples d’horaris.

Classes Presencials.

Classes Telepresenciales online en directe.

Grups Reduïts.

Professors Especialitzats en cada matèria.

Tutors Personals Presencials.

Mètode exclusiu per a aconseguir l’aprovat.

Preparació del Temari i totes les proves (Físiques, Psicotècniques i Entrevista Personal).

Campus Virtual amb tots els temaris actualitzats.

Videoconferències

Simulacres d’examen

 

També pots realitzar la formació a la teva mida, utilizant la metodología que més s’ajusti a les teves necessitats.

PRESENCIAL

TELE-PRESENCIAL online en DIRECTE

SEMI-PRESENCIAL

DISTÀNCIA Online.

Si la teva il·lusió és ser BOMBER, amb INSTITUT ROCAFORT ho aconseguiràs!
INFORMA'T JA !

Informa’t Gratis

    Autoritzo el enviament de comunicacions comercials sobre la formació i els cursos implantats per INSTITUT ROCAFORT SL.


    Últimes Publicacions