935 418 819

Lu - Vi 9:00 - 21:00

info@institutrocafort.com

Oposició a Bomber de la Generalitat de Catalunya

240 Places Convocatòria de 2023

T’agradaria tenir una ocupació fixa com a Bomber de la Generalitat de Catalunya?  Periòdicament, la Generalitat de Catalunya convoca places de Bomber. Per aconseguir-les, necessites superar les Oposicions que a aquest efecte es convoquen.  Aquestes oposicions només es superen amb la millor preparació possible, ja que estaràs en competència amb altres candidats i únicament els que obtenen la millor nota ho aconsegueixen.

Per això és fonamental la qualitat de la preparació que vas a rebre.A l’ Institut Rocafort, conscients d’aquesta realitat, t’oferim la millor preparació existent en aquests moments, ja que combinem els millors professionals per la seva formació universitària, experiència docent i compromís en la preparació d’Oposicions amb l’atenció personalitzada que mereixes tant a les classes presencials com en les tutories presencials individuals.  Si el teu treball o compromisos personals no et permeten assistir a les classes presencials, posem a la teva disposició també el més complet sistema de preparació online perquè no trobis a faltar les classes i la teva preparació sigui del més alt nivell.

Requisits

Nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió Europea.

Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

BATXILLERAT o técnic o qualsevol altre de nivell superior.

Permís de conducció. Estar en possessió del permís de conducció de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.

Llengua catalana. Posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior.

Llengua castellana. Posseir els coneixements de llengua castellana corresponents al diploma d’espanyol (C1) o superior, en cas que les persones participants no tinguin la nacionalitat espanyola.

Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places que cal cobrir.

No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques ni trobar-se inhabilitat.

Certificació negativa del Registre Central de Delinquents Sexuals.

No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indentitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans.

Haver satisfet la taxa d’inscripció.

Per a l’admissió en aquest procés selectiu, les persones participants han de complir els requisits en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera, llevat dels corresponents a llengua catalana i llengua castellana.

No tens els estudis requerits?  Aconsegueix-los amb nosaltres!  Informa’t  AQUÍ

Proves

Primera prova: Prova de coneixements

Consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 95 preguntes, més 10 preguntes de reserva, sobre el contingut del temari que figura a l’annex 3 d’aquesta convocatòria.

El temps per realitzar aquest exercici serà d’1 hora i 45 minuts.

Segona prova: prova física.

 

– Cursa de llançadora
– Circuit d’agilitat
– Exercici aquàtic
– Pressió sobre banc
– Arrossegament de maniquí

Tercera prova: prova d’oficis

La prova consistirà en realitzar un circuit de quatre tasques dels oficis següents:

a) Sanitari.
b) Fusteria i Construcció.
c) Fontaneria i Electricitat.
d) Conducció de vehicles pesants.

Es tracta d’una prova que avalua la polivalència de les persones participants en l’habilitat manual, en coneixements bàsics, en la utilització adequada de materials i eines i en la destresa en l’execució bàsica dels oficis esmentats.

Quarta prova: prova d’avaluació psicològica competencial

Test d’avaluació psicológica de la personalitat.

Test d’avaluació competencial.

Cinquena prova: prova mèdica.

Es convocaran a la realització d’aquesta prova totes les persones participants avaluades en la quarta prova, prova d’avaluació psicològica competencial.

Sisena prova: prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana.

Es convocaran a la realització d’aquesta prova les persones participants que no hagin acreditat el nivell de llengua catalana i llengua castellana requerits per la convocatòria.

TEMARI

Tema 1 Legislació

La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització de l’Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.

Tema 2 Legislació

El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Mesures d’igualtat per raó de gènere.

Tema 3 Legislació

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Principis de l’acció preventiva. Equips de treball i mitjans de protecció. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Informació, consulta i participació dels treballadors.

Normativa de desplegament, normes i fitxes tècniques: Equips de protecció individual. Tipus d’EPI. Aspectes a considerar. Categories d’EPIS. Marcat reglamentari (CE) i marcat específic. Informació rellevant.

Temari específic

Tema 4 Legislació

Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

Tema 5 Legislació

El Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya. Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Tema 6 Física

Sistema internacional de mesures. Cinemàtica. Velocitat i acceleració. Dinàmica. Força i pes. Vectors. Moment d’una força. Acció i reacció. Treball, potència i energia. Energia potencial. Energia cinètica. Principi de conservació de l’energia.

Tema 7 Naturalesa del foc

Temperatura i fonts de calor. Transferència de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Combustions estequiomètriques i límits d’inflamabilitat i d’explosivitat. Classes de foc. Propagació del foc. Productes de la combustió. Fenòmens extrems: explosions (deflagracions, detonacions), flashover, backdraft.

Tema 8 Mètodes i agents extintors
Mètodes d’extinció. Agents extintors. Definició. Tipus d’agents extintors: característiques i aplicacions.

Tema 9 Mecànica

Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Torns i plans inclinats.

Tema 10 Química

Estats de la matèria i canvis d’estat. Propietats físiques i químiques. Substàncies pures i mescles. Magnituds màssiques. Reaccions químiques. Àcids i bases. Oxidació-reducció. Dissolucions. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes o ideals. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics.

Tema 11 Risc químic

Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d’intoxicacions. IDLH, IPVS, TLV, LC50, DL50, VLA, VLB. El fenomen de la BLEVE. Classificació, etiquetat i envasat de substàncies i preparats químics (CLP). Pictogrames, indicacions de perill i consells de prudència.

Tema 12 Hidràulica

Propietats dels fluids. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Hidrostàtica. Equació fonamental de la hidrostàtica. Principi de Pascal. Principi d’Arquímedes. Hidrodinàmica. Règim de fluid laminar i turbulent. Equació de continuïtat. Equació de Bernoulli. Teorema de Torricelli. Cabal, pèrdues de càrrega, cop d’ariet i efecte Venturi.

Tema 13 Mecànica vehicles

Estructura i parts dels vehicles. Sistemes de seguretat en els vehicles. Sistemes d’alimentació, distribució, lubricació, refrigeració, transmissió i frenada. Motors dièsel. Motors de benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació i tipologies de motors. Principals parts d’un motor. Potència i parell motor. Altres sistemes de propulsió: híbrids, elèctrics purs i bivalents de gas natural o GLP.

Tema 14 Prevenció i protecció contra incendis

Protecció activa en els edificis: extintors, BIE (boca d’incendis equipada), hidrants, columnes seques, sistemes fixos d’extinció, sistemes de detecció i alarma d’incendis, sistemes d’abastament d’aigua contra incendis i sistemes per al control de fums i de calor. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d’incendi. La resistència al foc de les estructures i la seva protecció: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels materials constructius. La reacció i la resistència al foc. Característiques dels elements i les vies d’evacuació dels edificis. Annex A Terminologia del Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi del Codi Tècnic de l’Edificació.

Tema 15 Atenció sanitària

Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiopulmonar. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.

Tema 16 Construcció

Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l’acer laminat. La fusta. Comportament i classificació dels productes de construcció i dels elements constructius de reacció i resistència davant el foc.

Tema 17 Construcció

Accions i reaccions en una construcció. Tipus d’esforços. Fonaments i murs de contenció: tipus i aplicacions. Elements estructurals verticals (pilars i murs): tipus i aplicacions. Elements horitzontals (Forjats i sostres). Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.

Tema 18 Electricitat

Magnituds elèctriques. Conceptes bàsics d’electricitat. Intensitat del corrent elèctric. Potencial elèctric. Resistència elèctrica. Tipus de circuits. Corrent contínua i alterna. Corrent trifàsica. Potència elèctrica. Mesures de seguretat amb risc elèctric. Contacte elèctric directe i indirecte. Efectes de l’electricitat sobre l’organisme. Intensitat. Resistència al cos. Tensió de seguretat. Freqüència i forma de la corrent. Electricitat estàtica.

Tema 19. Instal·lacions elèctriques i xarxes de distribució

Instal·lacions interiors domèstiques. Els conductors i les normes d’instal·lació. Quadres de comandament. Dispositius de protecció en instal·lacions de baixa tensió. Escomeses. Instal·lacions d’enllaç. Xarxes de distribució en baixa tensió. Conductors i línies elèctriques. Estacions de transformació. Xarxa elèctrica d’alta tensió.

Tema 20. Instal·lacions de gas i xarxes de distribució

Instal·lacions d’emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos. Xarxes i instal·lacions de distribució de combustibles gasosos. Definicions i característiques fonamentals. Instal·lacions receptores de combustibles gasosos. Escomeses. Conjunts de regulació i comptadors. Aparells de gas. Canalitzacions de distribució segons pressió màxima d’operació. Estacions de regulació de pressió i de mesura. Densitat relativa. Odorant.

Tema 21 Cartografia

Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.

Tema 22 Geografia física

Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos a l’arc mediterrani.

Tema 23 Coneixement del territori català

Comarques i municipis. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.

Tema 24 Meteorologia

Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica. Humitat relativa i temperatura de rosada.

COM T'AJUDEM?

Múltiples d’horaris.

Classes Presencials.

Classes Telepresencials online en directe.

Grups Reduïts.

Professors Especialitzats en cada matèria.

Tutors Personals Presencials.

Mètode exclusiu per a aconseguir l’aprovat.

Preparació del Temari i totes les proves (Físiques, Psicotècniques i Entrevista Personal).

Campus Virtual amb tots els temaris actualitzats.

Videoconferències

Simulacres d’examen

 

També pots realitzar la formació a la teva mida, utilizant la metodología que més s’ajusti a les teves necessitats.

PRESENCIAL

TELE-PRESENCIAL online en DIRECTE

SEMI-PRESENCIAL

DISTÀNCIA Online.

Si la teva il·lusió és ser BOMBER, amb INSTITUT ROCAFORT ho aconseguiràs!
INFORMA'T JA !

Informa’t Gratis

    INSTITUT ROCAFORT, SL com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat de donar resposta a
    la teva consulta o petició d’informació de la nostra àrea formativa. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Política de Privacitat.

    Ens agradaria que ens prestessis el teu consentiment per a:

    Enviar-te informació comercial sobre els productes, serveis, novetats de INSTITUT ROCAFORT, SL


    Últimes Publicacions