935 418 819

Lu - Vi 9:00 - 21:00

info@institutrocafort.com

Oposició a Bomber de la Generalitat de Catalunya

300 Places Convocatòria de 2024

(120 dones i 180 homes)

Si la teva Il·lusió és ser Bomber de la Generalitat de Catalunya, periòdicament, la Generalitat de Catalunya convoca places de Bomber. Per a aconseguir-les, necessites superar les Oposicions que a aquest efecte es convoquen. Aquestes oposicions només se superen amb la millor preparació possible, ja que estaràs en competència amb altres candidats i solo els que obtenen la millor nota ho aconsegueixen.

Requisits

 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió Europea.
 • Haver complert 18 anysi no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Tenir el títol de batxillerat o tècnic o qualsevol altre nivell superior.
 • Posseir el permís de conduccióde la categoria C, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.
 • Posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior.
 • Posseir les capacitats físiques i psíquiquesnecessàries per exercir les funcions pròpies de les places que cal cobrir.
 • No haver estat separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques.
 • No haver estat condemnat per sentència fermaper algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
 • Satisfer la taxa d’inscripció establerta.

Els requisits s’han de complir el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la pressa de possessió com a funcionaris/es de carrera, excepte els especificats de llengua catalana i llengua castellana.

No tens els estudis requerits?  Aconsegueix-los amb nosaltres!  Informa’t  AQUÍ

Proves

Fase de concurs

Es valorarà el temps de serveis prestats a l’Administració pública en la categoria de bomber/a, bomber/a voluntari, auxiliar forestal AOF, EPAF, GRAF o TEOC o altres amb rellevància operativa al dispositiu operatiu adscrit a la Direcció General de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments.

 

Fase formativa

Consisteix en un curs a Institut de Seguretat Pública de Catalunya d’una durada de 900 hores lectives.

 

Fase de pràctiques

De 1104 hores de servei efectiu.

 

Fase d’oposició

1a prova: Coneixement

De caràcter obligatori i eliminatori

 • Exercici de coneixements.
 • Qüestionari tipus test de 95 preguntes, més 10 preguntes de reserva.
 • El temps per realitzar aquest exercici serà d’1 hora ¡ 45 minuts.
 • La qualificació és de 0 a 10 punts¡ la puntuació mínima per superar-lés de 5 punts.

2a prova: Prova física

 • La prova física consisteix en la realització dels cinc exercicis físics següents, obligatoris i eliminatoris:
  • Cursa de llançadora
  • Circuit d’agilitat
  • Exercici aquàtic
  • Pressió sobre banc
  • Arrossegament de maniquí
 • La puntuació total de la prova física s’obtindrà dividint entre quatre la suma total de punts aconseguits, sempre que s’hagi obtingut una puntuació mínima de 5 punts¡ haver estat declarat apte en l’exercici aquàtic.
 • La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 5 punts.

3a prova: d’oficis

 • La prova consistirà a realitzar un circuit de quatre tasques dels oficis següents:
  • Fusteria ¡ Construcció.
  • Fontaneria i Electricitat.
  • Conducció de vehicles pesants.
 • S’avalua la polivalència en l’habilitat manual, en coneixements bàsics, en la utilització adequada de materials ¡ eines ¡ en la destresa en l’execució bàsica dels oficis esmentats.
 • La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 10 punts.

4a prova: Avaluació psicològica

 • 1r exercici
  • Test d’avaluació psicològica de la personalitat (de caràcterobligatori ¡ eliminatori).
  • Test orientat a avaluar els trets de personalitat clínica i normal de les persones participants per tal de valorar-ne el grau d’ajust al funcionament adaptatiu amb relació a les funcions pròpies de la categoria de bomber/a de primera.
  • La valoració d’aquest exercici és d’apte/a no apte/a.
 • 2n exercici
  • Avaluació psicològica competencial (de caràcter obligatori i no eliminatori).
  • Consistirà en la realització d’un diversos exercicis per avaluar les característiques personals ¡ determinar-ne l’ajust al perfil competencial amb relació a les funcions pròpies de la categoria de bomber/a de l’escala tècnica:
   • Adaptabilitat ¡ flexibilitat.
   • Motivació ¡ vocació de servei públic.
   • Acceptació ¡ compliment de les normes ¡ subjecció a l’estructura jeràrquica.
   • Capacitat analítica i presa de decisions.
   • Autocontrol ¡ tolerància a l’estrès.
   • Capacitat de comunicació.
   • Treball en equip.
   • Orientació a resultats
   • Autogestió ¡ desenvolupament personal ¡ professional.
   • Relació interpersonal ¡ convivència
  • La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 10 punts.

5a prova: Mèdica

 • Reconeixement mèdic, a fi ¡ efecte d’acreditar que npateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions de bomber/a.
 • La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a no apte/a.

6a prova: Català i castellà

 • Només pels queno hagin acreditat els nivells requerits per la convocatòria. Consta de dos exercicis, un exercici d’avaluació de coneixements de llengua catalana ¡ un exercici d’avaluació de coneixements de llengua castellana.

La qualificació d’aquestes proves Independents és d’apte/a no apte/a

TEMARI

Tema 1 Legislació

La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització de l’Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.

Tema 2 Legislació

El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari.

Tema 3 Legislació

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Principis de l’acció preventiva. Equips de treball i mitjans de protecció. Drets i obligacions. Serveis deprevenció. Informació, consulta i participació dels treballadors. Normativa de desplegament, normes i fitxes tècniques: equips de protecció individual. Tipus d’EPI. Aspectes a considerar. Categories d’EPI. Marcatge reglamentari (CE) i marcatge específic. Informació rellevant.

Tema 4 Legislació

Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació: títols 1r, 2n i 3r. Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 5 Legislació

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: capítols 1r, 3r i 4t.

Temari específic

Tema 6 Legislació

Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

Tema 7 Legislació

Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya. Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d’Interior.

Tema 8 Física

Sistema internacional de mesures. Cinemàtica. Velocitat i acceleració. Dinàmica. Força i pes. Vectors. Moment d’una força. Acció i reacció. Treball, potència i energia. Energia potencial. Energia cinètica. Principi de conservació de l’energia.

Tema 9 Naturalesa del foc

Temperatura i fonts de calor. Transferència de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus decombustió. Combustions estequiomètriques i límits d’inflamabilitat i d’explosivitat. Classes de foc. Propagació del foc. Productes de la combustió. Fenòmens extrems: explosions (deflagracions, detonacions), flashover, backdraft.

Tema 10 Mètodes i agents extintors

Mètodes d’extinció. Agents extintors. Definició. Tipus d’agents extintors: característiques i aplicacions.

Tema 11 Química

Estats de la matèria i canvis d’estat. Propietats físiques i químiques. Substàncies pures i mescles. Magnitudsmàssiques. Reaccions químiques. Àcids i bases. Oxidació-reducció. Dissolucions. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes o ideals. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics.

Tema 12 Hidràulica

Propietats dels fluids. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Hidrostàtica. Equació fonamental de la hidrostàtica. Principi de Pascal. Principi d’Arquímedes. Hidrodinàmica. Règim de fluid laminar i turbulent.  Equació de continuïtat. Equació de Bernoulli. Teorema de Torricelli. Cabal, pèrdues de càrrega, cop d’ariet i efecte Venturi.

Tema 13 Electricitat

Magnituds elèctriques. Conceptes bàsics d’electricitat. Intensitat del corrent elèctric. Potencial elèctric.Resistència elèctrica. Tipus de circuits. Corrent continu i altern. Corrent trifàsic. Potència elèctrica. Mesures deseguretat amb risc elèctric. Contacte elèctric directe i indirecte. Efectes de l’electricitat sobre l’organisme.Intensitat. Resistència al cos. Tensió de seguretat. Freqüència i forma del corrent. Electricitat estàtica.

Tema 14 Meteorologia

Atmosfera. Radiació solar. Principals variables: temperatura, humitat relativa i temperatura de rosada, pressióatmosfèrica. Vent: velocitat, direcció, moviment de masses d’aire. Meteors. Precipitació, intensitat de precipitació, període de retorn. Llamp. Núvols.

Tema 15 Conceptes mèdics bàsics

Terminologia mèdica: anatomia i fisiologia; el cos humà, regions del cos, termes topogràfics en anatomia;

cavitats del cos i contingut; posicions anatòmiques; moviments articulars. Anatomia i fisiologia de l’aparell respiratori, del sistema cardiovascular, del sistema nerviós i de l’aparell locomotor.

Tema 16 Vegetació

Parts d’un vegetal. Principals espècies arbòries forestals i de jardineria a Catalunya. Principals comunitats vegetals: boscos, brolles, màquies, erms, prats i aiguamolls.

Tema 17 Mecànica

Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Torns i plans inclinats.

Tema 18 Motors

Funcionament i principals parts del motor de gasoil, de gasolina, elèctric, de gas. Potència i parell motor.

Tema 19 Elements d’instal·lacions de fluids

Bombes. Tubs i els seus materials per a aigua, gasos i olis. Vàlvules. Reguladors de pressió. Dosificadors i injectors. Turbines. Ventiladors. Cargol d’Arquímedes.

Tema 20 Mecànica de vehicles

Estructura i parts dels vehicles. Sistemes de seguretat en els vehicles. Sistemes d’alimentació, distribució, lubricació, refrigeració, transmissió i frenada. Característiques específiques segons pila o combustible.

Tema 21 Risc químic

Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d’intoxicacions. IDLH, IPVS, TLV, LC50, DL50, VLA, VLB. El fenomen de la BLEVE. Classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i preparats químics (CLP). Pictogrames, indicacions de perill i consells de prudència.

Tema 22 Prevenció i protecció contra incendis

Protecció activa en els edificis: extintors, BIE (boca d’incendis equipada), hidrants, columnes seques, sistemes fixos d’extinció, sistemes de detecció i alarma d’incendis, sistemes d’abastament d’aigua contra incendis i sistemes per al control de fums i de calor. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d’incendi. La resistència al foc de les estructures i la seva protecció: concepte i aplicacions bàsiques.  Comportament al foc dels materials constructius. La reacció i la resistència al foc. Característiques dels elements i les vies d’evacuació dels edificis. Annex A Terminologia del Document bàsic de seguretat en casd’incendi del Codi tècnic de l’edificació.

Tema 23 Atenció sanitària

Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiopulmonar. Hemorràgies i xoc.Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.

Tema 24 Construcció

Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l’acer laminat. La fusta. Comportament i classificació dels productes de construcció i dels elements constructius de reacció i resistència davant el foc.

Tema 25 Construcció

Accions i reaccions en una construcció. Tipus d’esforços. Fonaments i murs de contenció: tipus i aplicacions.Elements estructurals verticals (pilars i murs): tipus i aplicacions. Elements horitzontals (forjats i sostres).Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.

Tema 26 Components i aparells elèctrics

Cablejat i aïllament. Commutador elèctric. Interruptors: simple, automàtic, magnetotèrmic, diferencial.Transformador. Condensador. Bateria. Alternador. Panells fotovoltaics. Làmpades d’incandescència, fluorescenti LED.

 Tema 27 Instal·lacions elèctriques i xarxes de distribució

Instal·lacions interiors domèstiques. Els conductors i les normes d’instal·lació. Quadres de comandament.Mecanismes de protecció en instal·lacions de baixa tensió. Preses de terra i parallamps. Connexions de servei. Instal·lacions d’enllaç. Xarxes de distribució en baixa tensió. Conductors i línies elèctriques.

Tema 28 Instal·lacions de gas i xarxes de distribució

Instal·lacions d’emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos. Xarxes i instal·lacions de distribució de combustibles gasosos. Definicions i característiques fonamentals. Instal·lacions receptores de combustibles gasosos. Connexions de servei. Conjunts de regulació i comptadors. Aparells de gas. Canalitzacions de distribució segons pressió màxima d’operació. Estacions de regulació de pressió i de mesura. Densitat relativa. Odorant.

Tema 29 Cartografia

Cartografia. Escales. Simbologia. Corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Ortofotomapes i fotografia aèria.

Tema 30 Geografia física de Catalunya

Orografia: serres, serralades, valls. Hidrografia: rius, torrents, llacs, embassaments, conques. Costa: cap, golf, illa, delta. Clima i distribució territorial. Divisió fitogeogràfica a Catalunya.

Tema 31 Geografia humana de Catalunya

Nuclis compactes, nuclis disseminats, urbanitzacions, polígons industrials, agricultura. Demografia: pirámide d’edats, natalitat, mortalitat, esperança de vida, migració. Activitat econòmica: sectors, ocupació. Transport: principals elements de la xarxa viària i ferroviària, principals ports i aeroports.

Tema 32 Organització administrativa a Catalunya

Comarques i municipis de Catalunya. Les entitats municipals descentralitzades. Altres divisions administratives: províncies, Àrea Metropolitana de Barcelona, parcs naturals, reserves naturals, espais d’interès natural.

 

COM T'AJUDEM?

Múltiples d’horaris.

Classes Presencials.

Classes Telepresencials online en directe.

Grups Reduïts.

Professors Especialitzats en cada matèria.

Tutors Personals Presencials.

Mètode exclusiu per a aconseguir l’aprovat.

Preparació del Temari i totes les proves (Físiques, Psicotècniques i Entrevista Personal).

Campus Virtual amb tots els temaris actualitzats.

Videoconferències

Simulacres d’examen

 

També pots realitzar la formació a la teva mida, utilizant la metodología que més s’ajusti a les teves necessitats.

PRESENCIAL

TELE-PRESENCIAL online en DIRECTE

SEMI-PRESENCIAL

DISTÀNCIA Online.

Si la teva il·lusió és ser BOMBER, amb INSTITUT ROCAFORT ho aconseguiràs!
INFORMA'T JA !

Informa’t Gratis

  INSTITUT ROCAFORT, SL com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat de donar resposta a
  la teva consulta o petició d’informació de la nostra àrea formativa. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Política de Privacitat.

  Ens agradaria que ens prestessis el teu consentiment per a:

  Enviar-te informació comercial sobre els productes, serveis, novetats de INSTITUT ROCAFORT, SL


  Últimes Publicacions