935 418 819

Lu - Vi 9:00 - 21:00

info@institutrocafort.com

Oposició a Guàrdia Urbana

Convocatoria 2024 - 128 places

(40% de les places reservades a dones)

T’agradaria tenir una ocupació fixa com a Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona?  Cada any l’Ajuntament de Barcelona, convoca places de Guàrdia Urbana. Per aconseguir-les, necessites superar les Oposicions que a aquest efecte es convoquen.  Aquestes oposicions només es superen amb la millor preparació possible, ja que estaràs en competència amb altres candidats i únicament els que obtenen la millor nota ho aconsegueixen.

guardia urbana oposiciones

Per això és fonamental la qualitat de la preparació que rebrás.A l’ Institut Rocafort, conscients d’aquesta realitat, t’oferim la millor preparació existent en aquests moments, ja que combinem els millors professionals per la seva formació universitària, experiència docent i compromís en la preparació d’Oposicions amb l’atenció personalitzada que mereixes tant a les classes presencials com en les tutories presencials individuals.  Si el teu treball o compromisos personals no et permeten assistir a les classes presencials, posem a la teva disposició també el més complet sistema de preparació online perquè no trobis a faltar les classes i la teva preparació sigui del més alt nivell.

Requisits

 • Tenir la nacionalitat española.
 • 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Posseir el títol de batxillerat, de tècnic/a o un altre d’equivalent o superior.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública.
 • Permís de conduir de la classe B sense la limitació que comporta el codi 78 per a la     conducció exclusiva de vehicles automàtics.
 • Permís de conduir vehicles de la classe A2.
 • Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir, mentre es mantingui la relació laboral amb la Guàrdia Urbana.
 • Compromís de portar armes.
 • No ser funcionari/ària de carrera de l’Ajuntament de Barcelona en la mateixa categoria a la qual aspiren a ingressar.
 • Haver satisfet la taxa d’inscripció.

 

No tens els estudis requerits?  Aconsegueix-los amb nosaltres!  Informa’t  AQUÍ

Proves

Procés selectiu

El procés selectiu constarà de les tres fases següents:

1. Fase d’oposició.

2. Fase de formació (curs selectiu)

3. Fase de pràctiques.

 

Fase d’oposició.

Primera prova: Cultural i teòrica (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova serà qualificada amb 24 punts, i quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 12 punts, La durada màxima d’aquesta prova serà de 105 minuts.

Consistirà a contestar un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 90 preguntes), amb

– un 60% de preguntes relacionades amb el temari.

– un 20% relatives a coneixements de cultura general.

– un 20% relatives a coneixements sobre l’actualitat política, econòmica, social i cultural.

Segona prova: Tests aptitudinals (obligatòria i eliminatòria)

Consisteix en l’administració d’un o diversos tests adreçats a la valoració de les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de les persones aspirants.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà fins a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 5 punts.

Tercera prova: Prova de coneixements de llengua estrangera (de caràcter obligatori i no eliminatori) Consistirà a contestar, en un període màxim d’una hora, un qüestionari de preguntes tipus test.

Les persones aspirants realitzaran, amb caràcter obligatori i no eliminatori, una prova de coneixements escrits de nivell intermedi B2 de llengua anglesa, alemanya, àrab, francesa, italiana, xinesa o urdú del Marc europeu comú de referència pera les llengües (MECR). Aquesta prova es qualificarà fins a 5 punts.

Quarta prova: Prova d’aptitud física (obligatòria i eliminatòria)

Les 950 persones aspirants amb millors notes, passaran a la 4ª prova.

-Pressió sobre banc

-Cursa llançadora

-Circuít d’agilitat.

Objecte de la prova. Aquesta prova consta de tres exercicis que tenen per objecte comprovar, entre d’altres, la força estàtica màxima, la potència aeròbica màxima i l’agilitat.

El sistema de puntuació tindrà una distribució del 30% en la pressió sobre banc, 40% en la cursa llançadora i 30% en circuit d’agilitat.

Cinquena prova: Prova de català (obligatòria i eliminatòria)

Les persones participants han de posseir els coneixements de nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior.

Quedaran exemptes de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que acreditin el nivell documentalment en el termini i forma.

Sisena prova: Proves de personalitat i de competències (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants que hagin superat les quatre proves, obligatòries i eliminatòries, anteriors, seran ordenades de major a menor puntuació a partir de la nota que resulti del sumatori de les proves puntuables.

Aquesta prova consistirà en la realització d’un o més qüestionaris (test de personalitat i competencia i una entrevista).

Setena prova: Proves mèdiques (obligatòries i eliminatòries).

 

Fase de formació (curs selectiu)

Consisteix en la superació del curs de Formació Bàsica de Policia que organitza l’Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)

 

Fase de pràctiques.

Les persones aspirants que hagin aprovat el curs de l’Escola de Policia de Catalunya (EPC) hauran de superar un període de pràctiques professionals de 12 mesos de durada a les Unitats Operatives de la Guàrdia Urbana de Barcelona a les quals siguin assignades.

TEMARI

 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Títol I Drets i deures fonamentals. Títol VIII Organització territorial de l’Estat: Capítol I: Principis generals; Capítol II: l’Administració Local.
 2. Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Títol I Drets, deures i principis rectors; Capítol I Drets i deures de l’àmbit civil i social. Capítol II drets en l’àmbit polític i de l’Administració. Capítol III drets i deures lingüístics. Títol II De les Institucions. Capítol VI El Govern local.
 3. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. Títol II El Municipi. Títol V Disposicions comuns a les entitats locals. Títol VII Personal al servei de les entitats locals.
 4. Llei 22/1998, de 30 de desembre, Carta Municipal de Barcelona. Títol I Organització del Govern Municipal. Títol II Els districtes. Títol V Organització municipal executiva. Títol VI Competències municipals; Capítol VII Mobilitat; Capítol XVI: Seguretat ciutadana. Llei 1/2006, de 13 de març, pel que es regula el Règim Especial del municipi de Barcelona. Títol I Disposicions generals. Títol II Capítol V. Mobilitat. Capítol VI. Seguretat ciutadana.
 5. Coneixement de la ciutat de Barcelona. Visió global de la ciutat: Barris, cultura, festes, tradicions, equipaments, carrers i punts d’interès.
 6. Institucions de la Unió Europea: El Parlament, El Consell Europeu, El Consell de la Unió Europea, La Comissió Europea, El Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Tipus de dret de la Unió Europea: Dret primari i dret derivat.
 7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 8. El marc legal de la seguretat pública i els cossos de seguretat: Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya, Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya i Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Capítol I. Disposicions generals. Capítol II: Documentació i identificació personal. Capítol III Secció 1. Potestats generals de policia de seguretat. Secció 2. Manteniment i restabliment de la seguretat ciutadana en reunions i manifestacions.
 9. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana . Llei d’Enjudiciament Criminal. Llibre II. Del sumari. Títol III de la Policia Judicial. Títol VI Capítol II. de la detenció. Capítol IV. de l’exercici de defensa, assistència d’advocat i tractament dels detinguts i presos. Títol VIII Capítol I de l’entrada i registre en lloc tancat. Llei Orgànica 6/1984, de 24 de maig, reguladora del procediment d’habeas corpus.
 10. L’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona.
 11. L’Ordenança sobre l’ús de les vies i l’espai públic de Barcelona.
 12. L’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles.
 13. L’Ordenança de protecció, tinença i venta d’animal.
 14. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Títol III. Drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics. Títol IV Adquisició i pèrdua de la relació de servei. Títol VI Situacions administratives. Títol VII Règim disciplinari.
 15. Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Llibre II. Títol III de les lesions. Títol VI delictes contra la llibertat. Títol VII de les tortures i altres delictes contra la integritat moral. Títol VIII Delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals. Títol XVI Capítol III delictes contra els recursos naturals i el medi ambient. Capítol IV Delictes relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics. Títol XVII Capítol III delictes contra la salut pública. Capítol IV delictes contra la seguretat vial. Títol XIX Capítol IV de la infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets. Títol XX Capítol II de l’omissió del deure d’impedir delicte o promoure la seva persecució. Títol XXI Capítol V Delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals. La violència de Gènere i els delictes d’odi a l’ordenament jurídic.
 16. Ètica i deontologia professional. Decret 222/2013, de 3 de setembre, del Reglament d’organització i funcionament del Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya. Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s’aprova el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya. La Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea, Estrasburg 12 de desembre de 2007.
 17. Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Barcelona vigent i Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació.

QUÈ T'OFERIM?

Múltiples d’horaris.

Classes Presencials.

Classes Telepresenciales online en directe.

Grups Reduïts.

Professors Especialitzats en cada matèria.

Tutors Personals Presencials.

Mètode exclusiu per a aconseguir l’aprovat.

Preparació del Temari i totes les proves (Físiques, Psicotècniques i Entrevista Personal).

Campus Virtual.

Videoconferències

Simulacres d’examen

 

També pots realitzar la formació a la teva mida, utilizant la metodología que més s’ajusti a les teves necessitats.

PRESENCIAL

TELE-PRESENCIAL online en DIRECTE

SEMI-PRESENCIAL

DISTÀNCIA Online.

Si la teva il·lusió és ser GUÀRDIA URBANA, amb INSTITUT ROCAFORT
ho aconseguiràs! INFORMA'T JA !

Informa’t Gratis

  INSTITUT ROCAFORT, SL com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat de donar resposta a
  la teva consulta o petició d’informació de la nostra àrea formativa. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Política de Privacitat.

  Ens agradaria que ens prestessis el teu consentiment per a:

  Enviar-te informació comercial sobre els productes, serveis, novetats de INSTITUT ROCAFORT, SL


  Últimes Publicacions