935 418 819

Lu - Vi 9:00 - 21:00

info@institutrocafort.com

Oposició a Guàrdia Urbana

Convocatoria 2021 - 259 places

T’agradaria tenir una ocupació fixa com a Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona?  Cada any l’Ajuntament de Barcelona, convoca places de Guàrdia Urbana. Per aconseguir-les, necessites superar les Oposicions que a aquest efecte es convoquen.  Aquestes oposicions només es superen amb la millor preparació possible, ja que estaràs en competència amb altres candidats i únicament els que obtenen la millor nota ho aconsegueixen.

Per això és fonamental la qualitat de la preparació que rebrás.A l’ Institut Rocafort, conscients d’aquesta realitat, t’oferim la millor preparació existent en aquests moments, ja que combinem els millors professionals per la seva formació universitària, experiència docent i compromís en la preparació d’Oposicions amb l’atenció personalitzada que mereixes tant a les classes presencials com en les tutories presencials individuals.  Si el teu treball o compromisos personals no et permeten assistir a les classes presencials, posem a la teva disposició també el més complet sistema de preparació online perquè no trobis a faltar les classes i la teva preparació sigui del més alt nivell.

Requisits

El sistema de selecció dels agents de la Guàrdia Urbana és d’oposició lliure. L’últim dia de presentació de sol·licituds els aspirants han de reunir, entre altres, els requisits següents:

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Haver complert 18 anys i no superar l’edat de jubilació forçosa.
 • Tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària (o equivalent) o superior.
 • No patir cap malaltia, ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • Tenir el permís de conduir vehicles de la classe B.
 • Tenir els permisos de conduir vehicles de les classes A2. La presentació del permís A2 es pot ajornar improrrogablement fins al darrer dia del curs selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya.
 • No haver estat condemnat/ada per cap delicte o, en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals.
 • Compromís de portar armes.

No tens els estudis requerits?  Aconsegueix-los amb nosaltres!  Informa’t  AQUÍ

Proves

Fase d’oposició

 1. Primera prova: prova cultural i teòrica
  Administració de dos tests: el primer, de cultura general (en què es consideren les matèries i els continguts que s’imparteixen al llarg dels cursos que formen l’ESO i també l’actualitat dels últims sis mesos), i el segon, relacionat amb el temari que figura a la convocatòria.
 2. Segona prova: tests aptitudinals
  Administració de tres tests amb l’objectiu de valorar les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de la persona aspirant.
 3. Tercera prova: prova de llengua extrangera (anglesa, àrab, xinesa o urdú) 
  De caràcter voluntari i no eliminatori, consisteix a emplenar un qüestionari tipus test de coneixements escrits corresponents al nivell B2 del MECR.
 4. Quarta prova: prova d’aptitud física
  Tres exercicis físics destinats a valorar l’agilitat, la força estàtica màxima i la potència aeròbica de les persones aspirants.
 5. Cinquena prova: prova de català
  Les persones aspirants han de tenir els coneixements del nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior. A l’efecte d’exempció, consulta les bases de la convocatòria.
 6. Sisena prova: proves de personalitat i competències
  Realització de tres qüestionaris i una entrevista personal per mesurar, entre altres aspectes, els trets de personalitat bàsics, els trets clínics, l’adaptació personal i social a l’entorn i el grau d’adequació al perfil demanat.
 7. Setena prova: proves mèdiques
  Reconeixement mèdic a càrrec de personal mèdic col·legiat.

 

Fase de formació

Curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

Fase de pràctiques

Període de pràctiques de 12 mesos de durada a les unitats operatives de la Guàrdia Urbana.

TEMARI

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L’estructura territorial de l’Estat: “Principis generals i l’Administració Local”.

2. Drets i deures fonamentals a la Constitució de 1978.

3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l’àmbit civil i social, drets en l’àmbit polític i de l’Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l’Estatut.

4. El Municipi: concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.

5. La Carta Municipal de Barcelona: Text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. Competències de l’Ajuntament en matèria de seguretat ciutadana i mobilitat. L’Ajuntament de Barcelona. Organització Municipal. L’organització política (Alcalde, Tinents d’Alcalde, Regidors) i l’organització executiva (el model de gestió gerencial) La desconcentració territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l’Ajuntament de Barcelona.

6. Institucions de la Unió Europea: El Parlament, El Consell Europeu, El Consell de la Unió Europea, La Comissió, El Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L’Ordenament Jurídic Comunitari: Dret originari i Dret derivat.

7. Coneixement de la ciutat des de l’1 de gener de 2019: dades demogràfiques, sociologia, economia, cultura i actualitat de la ciutat.

8. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d’aplicació i principis.

9. El marc legal de la Seguretat Pública i els cossos de seguretat. La Llei de forces i cossos de seguretat de L’Estat. La Llei de policies locals de Catalunya. La Llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

10. L’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona. 11. L’Ordenança sobre l’ús de les vies i l’espai públic de Barcelona: “Ús de les vies i els espais públics”. 12. L’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles.

13.Ordenanç.a relativa a la restricció. de la circulació. de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire (zona de baixes emissions).

14. Ordenança de medi ambient de Barcelona: Capítol 3 Protecció. de l’atmosfera (condicions de les fonts emissores) i Capítol 8 Règim sancionador específic.

15. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana: Especial referència als principis rectors en relació a la seguretat ciutadana i les potestats generals de policia de seguretat. Actuacions relacionades amb les funcions de policia judicial: Especial referència a les garanties i drets de les persones detingudes, procediment de detenció i d’habeas corpus.

15. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana: Especial referència als principis rectors en relació a la seguretat ciutadana i les potestats generals de policia de seguretat. Actuacions relacionades amb les funcions de policia judicial: Especial referència a les garanties i drets de les persones detingudes, procediment de detenció i d’habeas corpus.

16. Drets i deures dels funcionaris a l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Principis d’actuació i deures dels funcionaris de policia local. La infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets en el Codi Penal. Règim d’incompatibilitat del personal al servei de l’Administració.

17. Ètica i deontologia professional. Declaració universal dels drets humans de l’ONU. Carta dels drets fonamentals de la UE. Codi europeu d’ètica de la Policia. Codi ètic de la policia de Catalunya. El vigent Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’Ajuntament de Barcelona. La violència de gènere i els delictes d’odi.

QUÈ T'OFERIM?

Múltiples d’horaris.

Classes Presencials.

Classes Telepresenciales online en directe.

Grups Reduïts.

Professors Especialitzats en cada matèria.

Tutors Personals Presencials.

Mètode exclusiu per a aconseguir l’aprovat.

Preparació del Temari i totes les proves (Físiques, Psicotècniques i Entrevista Personal).

Campus Virtual amb tots els temaris actualitzats.

Videoconferències

Simulacres d’examen

 

També pots realitzar la formació a la teva mida, utilizant la metodología que més s’ajusti a les teves necessitats.

PRESENCIAL

TELE-PRESENCIAL online en DIRECTE

SEMI-PRESENCIAL

DISTÀNCIA Online.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Si la teva il·lusió és ser GUÀRDIA URBANA, amb INSTITUT ROCAFORT
ho aconseguiràs! INFORMA'T JA !

Informa’t Gratis

  Autoritzo el enviament de comunicacions comercials sobre la formació i els cursos implantats per INSTITUT ROCAFORT SL.


  Últimes Publicacions