935 418 819

Lu - Vi 9:00 - 21:00

info@institutrocafort.com

Oposició a Guardia Urbana

Convocatoria 2019 - 233 places

T’agradaria tenir una ocupació fixa com a Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona?  Cada any l’Ajuntament de Barcelona, convoca places de Guàrdia Urbana. Per aconseguir-les, necessites superar les Oposicions que a aquest efecte es convoquen.  Aquestes oposicions només es superen amb la millor preparació possible, ja que estaràs en competència amb altres candidats i únicament els que obtenen la millor nota ho aconsegueixen.

Per això és fonamental la qualitat de la preparació que rebrás.A l’ Institut Rocafort, conscients d’aquesta realitat, t’oferim la millor preparació existent en aquests moments, ja que combinem els millors professionals per la seva formació universitària, experiència docent i compromís en la preparació d’Oposicions amb l’atenció personalitzada que mereixes tant a les classes presencials com en les tutories presencials individuals.  Si el teu treball o compromisos personals no et permeten assistir a les classes presencials, posem a la teva disposició també el més complet sistema de preparació online perquè no trobis a faltar les classes i la teva preparació sigui del més alt nivell.

Requisits

  • Tenir la nacionalitat espanyola.
  • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària o equivalent.
  • Tenir complerts 18 anys.
  • Tenir una alçada mínima d’1.70 els homes i d’1.60 les dones.
  • Estar en possessió del permís de conducció B. Així mateix els aspirants hauran d’estar en possessió del permís de conducció de la classe A previst en el Reglament General de Conductors, aprovat pel Reial decret 772/1997, de 30 de maig, o el de la classe A2 al fet que es refereix el Reglament General de Conductors, aprovat pel Reial decret 18/2009, de 8 de maig, abans de la data límit que s’acordi en l’oportuna convocatòria.
  • No patir cap malaltia, ni estar afectat per cap impediment físic ni psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funciona propies de la categoria.
  • No haver estat condemnat per a cap delicte o en cas  d’haver-ho estat tenir cancel.lats els antecedents penals.
  • Compromís a portar armes mitjançant declaració jurada.

No tens els estudis requerits?  Aconsegueix-los amb nosaltres!  Informa’t  AQUÍ

Proves

Primera prova:  Cultural i teòrica.

Segona prova:  Tests aptitudinals (Psicotècnics).

Tercera prova:  Prova de català nivell B2.

Quarta prova:  Proves físiques.

Cinquena prova:  Tests de personalitat i de competències.

Sisena Prova:  Proves mèdiques.

TEMARI

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L’estructura territorial de l’Estat : “Principis generals i l’Administració Local”

2. Drets i deures fonamentals a la Constitució de 1978.

3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l’àmbit civil i social, drets en l’àmbit polític i de l’Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l’Estatut.

4. El Municipi: concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.

5. La Carta Municipal de Barcelona: Text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. Competències de l’Ajuntament en matèria de seguretat ciutadana i mobilitat.

6. L’Ajuntament de Barcelona. Organització Municipal. L’organització política (Alcalde, Tinents d’Alcalde, Regidors) i l’organització executiva (el model de gestió gerencial) La desconcentració territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l’Ajuntament de Barcelona.

7. Coneixement de la ciutat des de l’1-1-2015: dades demogràfiques, sociologia, economia, cultura i actualitat de la ciutat.

8. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d’aplicació i principis.

9. El marc legal de la Seguretat Pública i els cossos de seguretat. La Llei de forces i cossos de seguretat de l’Estat. La Llei de policies locals de Catalunya. La Llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

10. L’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona. 11. l’Ordenança sobre l’ús de les vies i l’espai públic de Barcelona: “Ús de les vies i els espais públics”.

12. L’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles.

13. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana: Especial referència als principis rectors en relació a la seguretat ciutadana i les potestats generals de policia de seguretat. Actuacions relacionades amb les funcions de policia judicial: Especial referència a les garanties i drets de les persones detingudes, procediment de detenció i d’habeas corpus.

14. Drets i deures dels funcionaris a l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Principis d’actuació i deures dels funcionaris de policia local. La infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets en el Codi Penal. Règim d’incompatibilitat del personal al servei de l’Administració.

15. Ètica i deontologia professional. Declaració universal dels drets humans de l’ONU. Carta dels drets fonamentals de la UE. Codi europeu d’ètica de la Policia. Codi ètic de la policia de Catalunya. L’II Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’Ajuntament de Barcelona 2015-2019.

Si la teva il·lusió és ser GUÀRDIA URBANA, amb INSTITUT ROCAFORT
ho aconseguiràs! INFORMA'T JA !

Informa’t Gratis

Autoritzo el enviament de comunicacions comercials sobre la formació i els cursos implantats per INSTITUT ROCAFORT SL.


Últimes Publicacions