935 418 819

Lu - Vi 9:00 - 21:00

info@institutrocafort.com

Oposició de Cos d’Auxili Judicial

Descripció del curs

T’agradaria tenir una ocupació fixa al Cos d’Auxili Judicial?  Anualment, l’Administració de Justícia convoca places d’Auxili Judicial. Per aconseguir-les, necessites superar les Oposicions que a aquest efecte es convoquen.  Aquestes oposicions només es superen amb la millor preparació possible, ja que estaràs en competència amb altres candidats i únicament els que obtenen la millor nota ho aconsegueixen.

Per això és fonamental la qualitat de la preparació que vas a rebre. A l’ Institut Rocafort, conscients d’aquesta realitat, t’oferim la millor preparació existent en aquests moments, ja que combinem els millors professionals per la seva formació universitària, experiència docent i compromís en la preparació d’Oposicions amb l’atenció personalitzada que mereixes tant a les classes presencials com en les tutories presencials individuals.  Si el teu treball o compromisos personals no et permeten assistir a les classes presencials, posem a la teva disposició també el més complet sistema de preparació online perquè no trobis a faltar les classes i la teva preparació sigui del més alt nivell.

Requisits

 • Tenir la nacionalitat espanyola o ser membre d’un estat de la Unió Europea.
 • Tenir 18 anys d’edat.
 • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària, FPI o equivalent.

No tens els estudis requerits?  Aconsegueix-los amb nosaltres!  Informa’t   AQUÍ

Temario

Tema 1. La Constitució Espanyola del 1978: estructura i contingut. Les atribucions de la Corona. Les Corts Generals: composició, atribucions i funcionament. L’elaboració de lleis. El Tribunal Constitucional. Composició i funcions.

Tema 2. Els Drets Humans dins l’àmbit universal, europeu i espanyol. La igualtat entre homes i dones. L’article 14 de la Constitució Espanyola: la no discriminació per raons de sexe. La igualtat de sexe dins l’àmbit jurídic civil. Conseqüències penals de la discriminació per raons de sexe. La igualtat de sexe dins l’àmbit jurídic laboral. La conciliació familiar.

Tema 3. El Govern i l’Administració. El President del Govern. El Consell de Ministres. Organització administrativa espanyola: Ministres, Secretaris d’Estat, Sotssecretaris i Directors Generals. L’Administració perifèrica de l’Estat. Els Delegats del Govern a la Comunitat Autònoma i els Sotsdelegats del Govern.

Tema 4. Organització territorial de l’Estat dins la Constitució. Les Comunitats Autònomes: constitució i competències. Els Estatuts d’Autonomia. L’Administració Local. La província i el municipi.

Tema 5. La Unió Europea. Competències de la Unió Europea. Institutcions i òrgans de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Cosell Europeu, el Consell de Ministres de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i el Tribunal de Comptes.

Tema 6. El Poder Judicial. El Consell General del Poder Judicial: composició i funcions. La jurisdicció: jutges i magistrats. La independència judicial. El Ministeri Fiscal: organització i funcions.

Tema 7. Organització i competència del Tribunal Suprem, de la Audiència Nacional, dels Tribunals Superiors de Justícia i de les Audiències Provincials.

Tema 8. Organització i competència: Jutjats de Primera Instància, Jutjats Penals, Jutjats Contencioso-administratius, Jutjats Socials, Jutjats de Vigilància Penitenciària, Jutjats de Menors, Jutjats Mercantils i de Marca Comunitaria d’Alacant, Jutjats de Violència sobre la Dona i Jutjats de Pau.

Tema 9. La carta de Drets dels Ciutadans davant de la Justícia. Drets d’informació, d’atenció i gestió; d’identificació d’actuacions i funcionaris, drets lingüístics. Drets davant dels professionals que atenen i representen el ciutadà: advocats, procuradors, graduats socials. El Dret a la Justícia Gratuïta.

Tema 10. La modernització de l’oficina judicial: la regulació dins de la Llei Orgànica del Poder Judicial. L’administració de la justícia i les noves tecnologies: presentación d’escrits i documents per via telemática. Cocepte d’expedient digital i firma digital. La videoconferencia. Incidència de la legislació de protecció de dades en l’ús de les aplicacions informàtiques.

Tema 11. El Secretari Judicial dins la Llei Orgànica del Poder Judicial: funcions i competències. Ordenació del cos superior jurídic de Secretaris Judicials: Secretari del Govern i Secretaris Coordinadors.

Tema 12. Cossos de Funcionaris al servei de l’administració de la justicia. Cossos Generals i Cossos Especials: definició i cossos que els integren. Cossos Especials: El Cos de Metges Forenses: funcions.

Tema 13. Els Cossos Generals (I): funcions. Formes d’accés. Promoció interna. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. La rehabilitació. Drets, deures i incompatibilitats. Jornada i horaris. Vacances, permisos i llicències.

Tema 14. Els Cossos Generals (II): situacions administratives. Ordenació de l’activitat profesional. Provisió de llocs de treball. Règim disciplinari.

Tema 15. Llibertat sindical. El Sindicat dins la Constitució Espanyola. Eleccions sindicals segons la Llei d’Òrgans de Representació i l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. El dret de vaga. Salut i prevenció de riscos laborals.

Tema 16. Els procediments declaratius dins la Llei d’Enjudiciament Civil 1/2000: judici ordinari, judici verbal, procediments especials. Nocions generals dels procediments especials dins la Llei d’Enjudiciament Civil. Consideració especial als processos matrimonials i al procediment monitori. Nocions generals de jurisdicció voluntària.

Tema 17. Els procediments d’execució dins la Llei d’Enjudiciament Civil. L’execució dinerària, no dinerària i els supòsits especials: nocions bàsiques, les mesures cautelars. Diligència d’embargament, diligència de llençament, remocions i dipòsits judicials.

Tema 18. Els procediments penals dins la Llei d’Enjudiciament Criminal: ordinari, abreujat, judici sobre delictes lleus i de jurat. Menció especial als Judicis Ràpids.

Tema 19. Els procediments contenciosoadministratius: ordinari, abreujat i especials.

Tema 20. El procés laboral. Procediment ordinari. Procediment per acomiadament. Processos de seguretat social.

Tema 21. Els actes processals. Requisits dels actes processals: a) lloc b) temps: terminis i còmput dels terminis c) forma (consideració de la llengua official) De fectes dels actes: nul·litat, anul·labilitat, irregularitat, esmenes dels defectes.

Tema 22. Les resolucions dels organs judicial. Classes de resolucions judicials: contingut i característiques. Les resolucions dels òrgans judicials col·legiats. Les resolucions del Secretariat Judicial.

Tema 23. Els actes de comunicación amb altres tribunals i autoritats: oficis i manaments. L’auxili judicial: els exhorts i els manaments en el procés penal. Cooperació jurídica internacional: les comissions rogatòries.

Tema 24. Actes de comunicación a les parts i altres implicats en el procés: notificacions, requeriments, citacions i emplaçaments. Notificacions, citacions i manaments en el procediment penal. Formes de notificació i noves tecnologies.

Tema 25. El Registre Civil. Organització actual dels Registres Civils a Espanya. Funcionaris encarregats d’aquests registres. Llibres i seccions del Registre. Llibres auxiliars. Actes del Registre. Inscripcions de naixement, matrimoni i defunció. Inscripció de tuteles i representacions legals. Nacionalitat i veïnatge civil. Certificacions. Expedients del Registre Civil.

Tema 26. Coceptes d’arxiu judicial i de documentació judicial en relació amb la legislació vigent en materia d’arxius judicials. Formas de remissió de documentació judicial i relacions documentals. Noves tecnologies en els arxius judicials de gestió. Les juntes d’expurgació de la documentació judicial.

Informa’t Gratis

  INSTITUT ROCAFORT, SL com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat de donar resposta a
  la teva consulta o petició d’informació de la nostra àrea formativa. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Política de Privacitat.

  Ens agradaria que ens prestessis el teu consentiment per a:

  Enviar-te informació comercial sobre els productes, serveis, novetats de INSTITUT ROCAFORT, SL


  Últimes Publicacions