935 418 819

Lu - Vi 9:00 - 21:00

info@institutrocafort.com

Auxiliar Administratiu de l’Ajuntament de Barcelona

Convocatòria 300 places - Auxiliar Administratiu

T’agradaria tenir una ocupació fixa com a Auxiliar Administratiu a l’Ajuntament de Barcelona?  Durant l’any, l’Ajuntament de Barcelona sol convocar places d’Auxiliar Administratiu. Per aconseguir-les, necessites superar les Oposicions que a aquest efecte es convoquen.  Aquestes oposicions només es superen amb la millor preparació possible, ja que estaràs en competència amb altres candidats i únicament els que obtenen la millor nota ho aconsegueixen.

Per això és fonamental la qualitat de la preparació que vas a rebre. A l’ Institut Rocafort, conscients d’aquesta realitat, t’oferim la millor preparació existent en aquests moments, ja que combinem els millors professionals per la seva formació universitària, experiència docent i compromís en la preparació d’Oposicions amb l’atenció personalitzada que mereixes tant a les classes presencials com en les tutories presencials individuals.  Si el teu treball o compromisos personals no et permeten assistir a les classes presencials, posem a la teva disposició també el més complet sistema de preparació online perquè no trobis a faltar les classes i la teva preparació sigui del més alt nivell.

Requisits

 • Tenir la nacionalitat espanyola o ser membre d’un estat de la Unió Europea.
 • Tenir complerts els 16 anys d’edat.
 • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària, FPI o equivalent.
 • Català nivell C.

No tens els estudis requerits?  Aconsegueix-los amb nosaltres!  Informa’t  AQUÍ

Temari

1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis general. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.

2. ElGovernil’Administraciódel’Estat.Elpoderlegislatiu.Elpoderjudicial.

3. Organització territorial de l’Estat. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

4. L’Administració Pública a l’ordenament espanyol. Principis constitucionals d’actuació. Tipologia de les Administracions Públiques.

5. L’organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L’organització política (Consell Municipal, les Comissions del Consell Municipal, Comissió de Govern, l’Alcalde/essa, Tinents d’Alcalde, els/les Regidors/es, la Junta de Portaveus) i l’Organització executiva.

6. La descentralització territorial: Els Districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques.

7. LaCartaMunicipal.Contingutiprincipalscaracterístiquesdel’actualCartaMunicipal.

8.L’estructuradelprocedimentadministratiu:iniciació,ordenació,instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació.

9. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L’eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d’ofici. Recursos administratius.

10. Els tributs i taxes municipals. Concepte. Referència als principals tributs municipals (especialment Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Impost sobre l’ Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana).

11. Les formes d’activitat administrativa de les entitats locals. L’activitat de foment: especial referència a les subvencions. Les llicències i autoritzacions administratives: classes. La declaració responsable i la comunicació prèvia.

12.El segon Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones pel període 2015-2019 de l’Ajuntament de Barcelona.

13. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.

14.El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari.

15. L’accés a l’ocupació pública. L’oferta pública d’ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La selecció del personal interí.

16.La promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.

17.Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.

18. L’Atenció al ciutadà a l’Ajuntament de Barcelona, els canals de comunicació: presencials, telefònics, en línia. El Web de l’ajuntament de Barcelona. La carta de serveis d’atenció al ciutadà.

19.Coneixement de la ciutat de Barcelona: evolució històrica. Evolució demogràfica. Les transformacions urbanes de Barcelona.

20. Barcelona ciutat de la cultura: museus i biblioteques. Les festes tradicionals de la ciutat.

Proves

Primera Prova: Test Coneixements del Temari (obligatòria i eliminatòria).

Segona Prova: Prova Ofimàtica (obligatòria i eliminatòria).

Tercera Prova: Coneixements de Llengua Catalana (obligatòria i eliminatòria).

Quarta Prova: Coneixements de Llengua Castellana (obligatòria i eliminatòria).

Informa’t Gratis

  INSTITUT ROCAFORT, SL com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat de donar resposta a
  la teva consulta o petició d’informació de la nostra àrea formativa. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Política de Privacitat.

  Ens agradaria que ens prestessis el teu consentiment per a:

  Enviar-te informació comercial sobre els productes, serveis, novetats de INSTITUT ROCAFORT, SL


  Últimes Publicacions