935 418 819

Lu - Vi 9:00 - 21:00

info@institutrocafort.com

OPOSICIONS A CORREOS Convocatòria 2023

Oposicions a Correos 7.757 places Convocatòria 2023

Correos ofereix la major convocatòria dels últims anys (5.377 places).

Si la teva il·lusió és aconseguir un lloc de treball fix en Correos, t’ajudem a aconseguir-lo. Podràs optar a llocs d’Atenció al client, Classificació de documents o Repartiment, com a personal laboral indefinit.

Prepara’t amb el centre líder de preparació d’oposicions i aconsegueix la teva plaça.

Institut Rocafort t’ofereix un sistema de formació de màxima qualitat perquè puguis enfrontar-te a l’oposició amb la millor preparació.

Requisits

Els requisits generals que han de reunir els/les sol·licitants per a poder participar en la Convocatòria són els següents:

Haver complert l’edat legal de contractació prevista per a cada lloc de treball.
Complir els requisits contractuals conforme a la legislació vigent en matèria de permisos de treball o qualsevol altra que la substitueixi.

Estar en possessió del títol d’Ensenyament Secundari Obligatori, Graduat Escolar, titulació oficial que ho substitueixi, o coneixement, experiència i aptituds, adquirits en l’acompliment de la seva professió, equivalents a aquesta titulació, d’acord amb el que s’estableix en l’III Conveni Col·lectiu. Com s’indica en aquest apartat, aquesta formació és un requisit de participació en el procés, no un mèrit puntuable en aquest.

No mantenir en l’actualitat una relació laboral fixa amb Correus.

No haver estat separat/a del servei, inhabilitat/a o acomiadat/a disciplinàriament, mitjançant sentència ferma o resolució definitiva, per fets esdevinguts en l’àmbit de les societats del Grup Correus.

No haver tingut un contracte de treball extingit amb Correus per la no superació del període de prova en l’acompliment del lloc sol·licitat en el procés.

No haver estat avaluat/a negativament per l’acompliment del lloc de treball en Correus sol·licitat en el procés.

No trobar-se inhabilitat/a per a l’acompliment de funcions públiques per sentència ferma.

No patir malaltia o limitacions físiques o psíquiques per al normal acompliment de les tasques i funcions a realitzar, segons criteri dels serveis mèdics de l’empresa. Abans d’incorporar-se als llocs de treball, els serveis mèdics determinaran l’aptitud o no de les persones que hagin resultat preseleccionades, i en cas de no complir el requisit, no superaran el procés, decaient d’aquest.

Complir amb els requisits establerts legal i convencionalment per als llocs de treball oferts en la convocatòria.

A més d’aquests requisits generals, s’estableix el següent requisit específic per al lloc de Repartiment 1 (motoritzat):

Disposar dels permisos habilitants per a la conducció del vehicle de motor emprat per a l’acompliment del lloc adjudicat.

Proves

 • El procés de selecció tindrà les fases i proves previstes a continuació, amb un màxim de 100 punts, distribuïts entre un màxim de 60 punts per a la fase de prova i un màxim de 40 punts per a la fase de mèrits.– Consistirà en la realització d’un qüestionari tipus test de 100 preguntes amb quatre opcions de resposta, en la qual només una resposta serà vàlida. Els errors no puntuaran negativament. La prova es realitzarà exclusivament en modalitat presencial i tindrà caràcter eliminatori, englobant els següents continguts:

  • 90 preguntes sobre les matèries relacionades en l’Annex III de les presents bases, que podran contenir preguntes generals i específiques per als llocs de treball.

  • 10 preguntes psicotècniques.

  Cada pregunta encertada es valorarà amb 0,60 punts, sent la valoració d’aquesta prova la corresponent a la puntuació total de les respostes encertades.

  S’establiran 10 preguntes addicionals de reserva que només seran valorades, conforme al seu número d’ordre, en el cas que s’anul·li alguna de les 100 preguntes principals.

  El temps màxim per a la realització d’aquest exercici serà de 110 minuts.

  Mèrits. – La valoració dels mèrits s’efectuarà a data 31 de desembre de 2022 (aquest inclòs) excepte els cursos de formació i l’acreditació dels coneixements d’idiomes que la seva valoració s’efectuarà a 20 de febrer de 2023. Els mèrits adquirits després d’aquesta data no seran valorats en cap cas, amb les excepcions excepcionals descrites en els punts 1, 2 i 3 (indemnització per acomiadament i no estar actiu en Borsa).

  La fase de mèrits tindrà com a valor màxim 40 punts.

Temari

TEMA 1. Correus: marc normatiu postal i naturalesa jurídica. Organismes reguladors nacionals i internacionals. Organitzacions postals internacionals en les quals participa o tenen vinculació amb Correus. Organització del Grup Correus. Correus i la seva adaptació als canvis.

TEMA 2. Experiència de persones en Correus. Diversitat, Inclusió i Igualtat. Prevenció de riscos i benestar. Responsabilitat Social Corporativa (RSC). Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Eixos de la sostenibilitat en Correus. Emprenedoria i Innovació

TEMA 3. Productes i serveis: Comunicació. Paqueteria de Correus i de Correus Express. Serveis e-commercei Citypaq.

TEMA 4. Productes i serveis: En Oficines. Serveis Financers. Solucions Digitals. Filatèlia

TEMA 5. Noves línies de negoci: Correu-vos Logística. Correus Fred. Altres negocis.

TEMA 6. Eines. Funcions i utilitat.

TEMA 7. Processos operatius I: Admissió

TEMA 8. Processos operatius II: Tractament i Transport

TEMA 9. Processos operatius III: Distribució i Lliurament

TEMA 10. El client: Atenció al client i qualitat. Protocols de Vendes

TEMA 11. Internacionalització i Duanes.

TEMA 12. Normes de compliment: Protecció de dades. Prevenció de Blanqueig de Capitals. Compromís ètic i transparència. Seguretat de la Informació i Ciberseguretat.

QUÈ T'OFERIM?

Formació presencial, telepresencial i en línia.

Torns de matí i tarda

Preparació per a tota Espanya telepresencialmente.

Tutors personals que t’ajudessin en tot moment.

Temaris actualitzats.

Preparació de totes les proves.

Campus virtual 24/7 (24 hores, 7 dies a la setmana).

Equip docent especialitzat en la preparació de Correos.

Psicòlegs especialistes en oposicions.

Si vols tenir tota la informació, contacta amb nosaltres i t'ajudarem a aconseguir la teva plaça en un curt termini de temps.

Informa’t Gratis

  INSTITUT ROCAFORT, SL com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat de donar resposta a
  la teva consulta o petició d’informació de la nostra àrea formativa. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Política de Privacitat.

  Ens agradaria que ens prestessis el teu consentiment per a:

  Enviar-te informació comercial sobre els productes, serveis, novetats de INSTITUT ROCAFORT, SL


  Últimes Publicacions