935 418 819

Lu - Vi 9:00 - 21:00

info@institutrocafort.com

Assistent tècnic veterinari

ASSISTENT TÈCNIC VETERINARI

T’agradaria tenir una ocupació fixa d’Agent rural?  Durant l’any, Per aconseguir-ho, necessites superar les Oposicions que a aquest efecte es convoquen.  Aquestes oposicions només es superen amb la millor preparació possible, ja que estaràs en competència amb altres candidats i únicament els que obtenen la millor nota ho aconsegueixen.

Per això és fonamental la qualitat de la preparació que rebràs a l’Institut Rocafort, conscients d’aquesta realitat, t’oferim la millor preparació existent en aquests moments, ja que combinem els millors professionals per la seva formació universitària, experiència docent i compromís en la preparació d’Oposicions amb l’atenció personalitzada que mereixes tant a les classes presencials com en les tutories presencials individuals.  Si el teu treball o compromisos personals no et permeten assistir a les classes presencials, posem a la teva disposició també el més complet sistema de preparació online perquè no trobis a faltar les classes i la teva preparació sigui del més alt nivell.

Requisits

Els agents rurals són funcionaris de carrera. Per tant, per accedir al cos cal superar unes oposicions que inclouen un seguit de proves selectives.

Amb caràcter general, cal superar:

 • Un perfil professional
 • Un qüestionari de coneixements
 • Uns supòsits pràctics
 • Unes proves de capacitat física, mèdiques i psicotècniques

L’accés a la categoria d’agent també requereix la superació d’un curs selectiu i d’un període de pràctiques de sis mesos de durada.

Les bases de cada convocatòria estableixen les condicions i els requisits específics per ingressar al Cos d’Agents Rurals. No obstant això, a més de les condicions generals d’accés a la funció pública de Catalunya, per formar part del Cos cal complir els requisits següents:

Titulació Tenir la titulació exigida.

Per a l’escala bàsica és la titulació corresponent al subgrup C1: batxillerat, tècnic o qualsevol altre equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior.

Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent de l’òrgan competent.

Edat Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per la jubilació forçosa.
Conducció de vehicles Tenir el permís de conduir de la classe B o equivalent d’acord amb la normativa aplicable.
Capacitat física i psíquica Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
Armes de foc Prendre el compromís de dur les armes reglamentàries, incloses, expressament, les armes de foc, mitjançant una declaració jurada, així com sotmetre’s als exercicis o programes que permetin avaluar la capacitat per poder dur armes.
Nacionalitat Tenir la nacionalitat espanyola.
Idioma Posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) o superior.

No tens els estudis requerits?  Aconsegueix-los amb nosaltres!  Informa’t  AQUI

Proves

 Procediment selectiu

El procediment selectiu és el de concurs oposició i consta de les fases següents:

1. Primera fase: fase d’oposició.

2. Segona fase: fase de concurs.

3. Tercera fase: fase formativa de caràcter selectiu.

4. Quarta fase: fase de pràctiques.

6.1 Primera fase: fase d’oposició.

La fase d’oposició es valora fins a un màxim de 60 punts i està constituïda per les proves següents:

– Primera prova: qüestionari de coneixements i test aptitudinal.

– Segona prova: prova de personalitat.

– Tercer prova: prova d’aptitud física.

– Quarta prova: prova d’adequació psicoprofessional.

– Cinquena prova: prova mèdica.

– Sisena prova: prova de coneixements de llengua catalana.

TEMARI ESPECÍFIC i GENERAL

Programa de temes

Temari general

Tema 1

La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització territorial i competències de la Generalitat de Catalunya. La competència en matèria de medi ambient establerta a l’Estatut de Catalunya.

Tema 2

Organització de l’Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat. La Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. Els municipis. Les províncies. Les comarques. Les vegueries.

Tema 3

El procediment administratiu. Els interessats. Els terminis. Els actes administratius. La revisió dels actes en via administrativa. Procediment administratiu sancionador. Concepte d’autoritat i potestats d’inspecció.

Tema 4

El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Mesures d’igualtat per raó de gènere.

page2image1128494064

Temari específic

Tema 1

El Departament d’Interior: funcions i estructura. La Direcció General d’Agents Rurals. Normativa bàsica reguladora del Cos d’Agents Rurals.

Tema 2

Els agents rurals com a policia judicial. Els delictes sobre l’ordenació del territori i l’urbanisme, sobre el patrimoni històric, contra els recursos naturals i del medi ambient, els relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics i dels incendis forestals.

Tema 3

L’activitat cinegètica a Catalunya: normativa i regulació d’aplicació a Catalunya. Modalitats de caça. Classificació dels terrenys cinegètics. Espècies cinegètiques i períodes hàbils. Infraccions.

Tema 4

El Reglament d’armes: tipus d’armes i llicències. Regulació de la tinença, la circulació i l’ús.

Tema 5

L’activitat piscícola a Catalunya: normativa i regulació de la pesca esportiva a les aigües continentals a Catalunya. Classificació de les zones de pesca a Catalunya. Espècies piscícoles i períodes hàbils. Infraccions.

Tema 6

Protecció d’animals: normes generals de protecció dels animals. Animals de companyia: normativa i regulació d’aplicació a Catalunya. Nuclis zoològics. Centres d’acollida d’animals de companyia. Infraccions.

Tema 7

Protecció de la fauna salvatge: normativa i regulació d’aplicació a Catalunya. Catàleg espanyol d’espècies amenaçades. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb la fauna protegida. Fauna salvatge autòctona i no autòctona.

Tema 8

Espècies exòtiques invasores de flora i fauna: Catàleg espanyol d’espècies invasores. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb espècies exòtiques invasores.

Tema 9

Prevenció d’incendis forestals: normativa i regulació d’aplicació a Catalunya. Infraccions. El Pla especial d’emergències per a incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). Les agrupacions de defensa forestal (ADF): regulació legal. El Pla Alfa.

Tema 10

Regulació d’infraestructures relacionades amb la prevenció d’incendis forestals: urbanitzacions, carreteres, vies fèrries, línies elèctriques, aprofitaments forestals, abocadors i àrees recreatives. Regulació d’activitats amb risc d’incendis forestals: autoritzacions i comunicacions. Mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l’activitat agrícola.

Tema 11

Protecció i gestió de les forests: normativa i regulació d’aplicació a Catalunya. Infraccions. Forests: concepte i classificació. Condicions normatives dels aprofitaments forestals regulats: fusta, llenya, suro, pinya, tòfona, ús domèstic i desarrelament d’arbres. L’activitat apícola a Catalunya.

Tema 12

Normativa bàsica de la flora protegida. Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb la flora amenaçada. Arbres monumentals i verd nadalenc.

Tema 13

Legislació estatal i autonòmica en matèria de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat: catalogació i protecció dels hàbitats de patrimoni natural, espais de la Xarxa Natura 2000, conservació de la biodiversitat. Infraccions.

Tema 14

Protecció dels espais naturals terrestres i marítims: normativa i regulació d’aplicació a Catalunya: Els espais naturals protegits: El Sistema d’Espais Naturals Protegits de Catalunya. Espais naturals de protecció especial (ENPE). Pla d’espais d’interès natural (PEIN). Xarxa Natura 2000. Llocs d’importància comunitària (LIC). Zones d’Especial Conservació (ZEC). Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).

Tema 15

Regulació de l’ús recreatiu dels espais naturals i dels terrenys forestals. Regulació de les activitats fotogràfiques, científiques i esportives. Regulació sobre l’accés motoritzat al medi natural.

Tema 16

Protecció del patrimoni cultural en el medi natural: normativa i regulació aplicable a Catalunya. Infraccions. Normativa bàsica d’urbanisme. Construccions en el sòl no urbanitzable: normativa i regulació aplicable a Catalunya. Infraccions.

Tema 17

Legislació en matèria d’aigües a Catalunya. Zona de servitud i zona de policia de lleres. Usos comuns i usos comuns subjectes a autorització. Regulació del domini públic hidràulic.

Tema 18

Residus: Residus municipals i residus industrials. Els vehicles fora d’ús. Pneumàtics fora d’ús. Runes, terres i altres residus de la construcció. Dejeccions ramaderes.

Tema 19

Les activitats extractives: L’autorització i el programa de restauració a les activitats extractives. Protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. Normes addicionals en els espais d’interès natural afectats per activitats extractives.

Tema 20

Els plans de protecció civil a Catalunya: El Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT). Els plans especials d’emergències a Catalunya. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya (CAT112).

Tema 21

Geografia física i política de Catalunya. Conceptes bàsics sobre geografia.

 

COM T’AJUDEM?

Múltiples d’horaris.

Classes Presencials.

Classes Telepresencials online en directe.

Grups Reduïts.

Professors Especialitzats en cada matèria.

Tutors Personals Presencials.

Mètode exclusiu per a aconseguir l’aprovat.

Preparació del Temari i totes les proves (Físiques, Psicotècniques i Entrevista Personal).

Campus Virtual amb tots els temaris actualitzats.

Videoconferències

Simulacres d’examen

 

També pots realitzar la formació a la teva mida, utilizant la metodología que més s’ajusti a les teves necessitats.

PRESENCIAL

TELE-PRESENCIAL online en DIRECTE

SEMI-PRESENCIAL

DISTÀNCIA Online.

Si la teva il·lusió és ser AGENT RURAL, amb INSTITUT ROCAFORT ho aconseguiràs!
INFORMA'T JA !

Informa’t Gratis

  INSTITUT ROCAFORT, SL com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat de donar resposta a
  la teva consulta o petició d’informació de la nostra àrea formativa. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Política de Privacitat.

  Ens agradaria que ens prestessis el teu consentiment per a:

  Enviar-te informació comercial sobre els productes, serveis, novetats de INSTITUT ROCAFORT, SL


  Últimes Publicacions