935 418 819

Lu - Vi 9:00 - 21:00

info@institutrocafort.com

Auxiliar Administratiu del Estat

Descripció del curs

T’agradaria tenir una ocupació fixa com a Auxiliar Administratiu de l’Estat?  Durant l’any, l’Administració General de l’Estat convoca places d’Auxiliar Administratiu. Per aconseguir-les, necessites superar les Oposicions que a aquest efecte es convoquen.  Aquestes oposicions només  es superen amb la millor preparació possible, ja que estaràs en competència amb altres candidats i únicament els que obtenen la millor nota ho aconsegueixen.

Per això és fonamental la qualitat de la preparació que gebras. A L’Institut Rocafort, conscients d’aquesta realitat, t’oferim la millor preparació existent en aquests moments, ja que combinem els millors professionals per la seva formació universitària, experiència docent i compromís en la preparació d’Oposicions amb l’atenció personalitzada que mereixes tant a les classes presencials com en les tutories presencials individuals.  Si el teu treball o compromisos personals no et permeten assistir a les classes presencials, posem a la teva disposició també el més complet sistema de preparació online perquè no trobis a faltar les classes i la teva preparació sigui del més alt nivell.

Requisits

 • Tenir la nacionalitat espanyola o ser membre d’un estat de la Unió Europea.
 • Tenir complerts els 16 anys d’edat.
 • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària, FPI o equivalent.

No tens els estudis requerits?  Aconsegueix-los amb nosaltres!  Informa’t  AQUÍ

Proves

Primer exercici:

 1. a) Primera part: La primera prova consistirà a contestar per escrit un qüestionari d’un màxim de 60 preguntes. D’aquestes, trenta versaran sobre les matèries previstes en el bloc I del temari i trenta seran de caràcter psicotècnic dirigides a avaluar aptituds administratives, numèriques o verbals pròpies de les tasques a exercir pel Cos General Auxiliar de l’Administració de l’Estat, podent preveure’s 3 preguntes addicionals de reserva que seran valorades en el cas que s’anul·li alguna de les 60 anteriors.
 2. b) Segona part: La segona prova consistirà a contestar per escrit un qüestionari d’un màxim de 30 preguntes sobre les matèries previstes en el bloc II del temari, podent preveure’s 3 preguntes addicionals de reserva que seran valorades en el cas que s’anul·li alguna de les 30 anteriors.

Segon exercici: Consistirà en un exercici de caràcter pràctic, a realitzar en una sola sessió, seguint les instruccions facilitades per la Comissió Permanent de Selecció, en el qual s’utilitzarà el Office 2010 Professional Plus actualitzat al Service Pack 2 (SP2).

Temari

I. Organització Pública

 1. La Constitució Espanyola de 1978: Característiques. Els principis constitucionals i els valors superiors. Drets i deures fonamentals. La seva garantia i suspensió.
 2. El Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitució. La Corona. Funcions constitucionals del Rei. Successió i Regència.
 3. Les Corts Generals: Composició, atribucions i funcionament del Congrés dels Diputats i Senat. El Defensor del Poble.
 4. El Poder Judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Tribunal Suprem. L’organització judicial espanyola.
 5. El Govern i l’Administració. El President del Govern. El Consell de Ministres. Designació, causes de cessament i responsabilitat del Govern. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. El Consell de Transparència i Bon Govern: funcions.
 6. L’Administració General de l’Estat. Els Ministres. Els Secretaris d’Estat. Els Sotssecretaris. L’Administració Perifèrica de l’Estat. Òrgans i competències. Altres òrgans administratius.
 7. L’Organització territorial de l’Estat: Les Comunitats Autònomes: Constitució i distribució de competències entre l’Estat i les Comunitats Autònomes. L’Administració Local: entitats que la integren. La província, el municipi i l’illa.
 8. L’organització de la Unió Europea. El Consell Europeu, el Consell, el Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
 9. El procediment administratiu: concepte, naturalesa i caracterització. El procediment administratiu comú i les seves fases. Els recursos administratius. La jurisdicció contenciós-administrativa.
 10. El personal funcionari al servei de les Administracions públiques. El Registre Central de Personal. Programació d’efectius i Oferta d’Ocupació Pública. Selecció. Provisió de llocs de treball. Situacions dels funcionaris.
 11. Drets i deures dels funcionaris. Promoció professional. El sistema de retribucions i indemnitzacions. Règim disciplinari. El règim de la Seguretat Social dels funcionaris.
 12. El pressupost de l’Estat a Espanya. Contingut, elaboració i estructura. Fases del cicle pressupostari.
 13. Polítiques d’Igualtat de Gènere. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes. Polítiques contra la Violència de gènere. La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. Discapacitat i dependència.
 14. Activitat administrativa i ofimàtica
 15. Atenció al públic: Acolliment i informació al ciutadà. Atenció de persones amb discapacitat.
 16. Els serveis d’informació administrativa. Informació general i particular al ciutadà. Iniciatives. Reclamacions. Queixes. Peticions.
 17. Concepte de document, registre i arxiu. Funcions del registre i de l’arxiu. Classes d’arxiu i criteris d’ordenació.
 18. Administració electrònica i serveis al ciutadà. La informació administrativa. Anàlisi de principals pàgines web de caràcter públic. Serveis telemàtics. Oficines integrades d’Atenció al Ciutadà. Finestreta única empresarial. El Punt d’Accés General de l’Administració General de l’Estat.
 19. Informàtica bàsica: Conceptes fonamentals sobre el maquinari i el programari. Sistemes d’emmagatzematge de dades. Sistemes operatius. Nocions bàsiques de seguretat informàtica.
 20. Introducció al sistema operatiu: L’entorn Windows. Fonaments. Treball en l’entorn gràfic de Windows: Finestres, icones, menús contextuals, quadres de diàleg. L’escriptori i els seus elements. El menú inicio.
 21. L’explorador de Windows. Gestió de carpetes i arxius. Operacions de cerca. El meu Pc. Accessoris. Eines del sistema.
 22. Processadors de text: Word. Principals funcions i utilitats. Creació i estructuració del document. Gestió, enregistrament, recuperació i impressió de fitxers. Personalització de l’entorn de treball.
 23. Fulls de càlcul: Excel. Principals funcions i utilitats. Llibres, fulles i cel·les. Configuració. Introducció i edició de dades. Fórmules i funcions. Gràfics. Gestió de dades. Personalització de l’entorn de treball.
 24. Bases de dades: Access. Principals funcions i utilitats. Taules. Consultes. Formularis. Informes. Relacions. Importació, vinculació i exportació de dades.
 25. Correu electrònic: Conceptes elementals i funcionament. L’entorn de treball. Enviar, rebre, respondre i reexpedir missatges. Creació de missatges. Regles de missatge. Llibreta d’adreces.
 26. La Xarxa Internet: Origen, evolució i estat actual. Conceptes elementals sobre protocols i serveis en Internet. Navegació, favorits, historial, cerca. Els menús d’Internet Explorer i les seves funcions.

¡¡ T'Ajudem a conseguir-ho !!

T'OFERIM:

 • Llibertat d’horaris
 • Classes Presencials
 • Grups Reduïts
 • Professors Especialitzats en cada matèria
 • Tutors Personals Presencials
 • Tarifa Plana
 • Mètode exclusiu per aconseguir el teu Aprobado
Informa’t Gratis

  INSTITUT ROCAFORT, SL com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat de donar resposta a
  la teva consulta o petició d’informació de la nostra àrea formativa. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Política de Privacitat.

  Ens agradaria que ens prestessis el teu consentiment per a:

  Enviar-te informació comercial sobre els productes, serveis, novetats de INSTITUT ROCAFORT, SL


  Últimes Publicacions