935 418 819

Lu - Vi 9:00 - 21:00

info@institutrocafort.com

Oposició a Bomber de l’Ajuntament de Barcelona

79 places de BOMBER de l'Ajuntament de Barcelona

T’agradaria tenir una ocupació fixa com a Bomber de l’Ajuntament de Barcelona?  Durant l’any, l’Ajuntament de Barcelona convoca places de Bomber. Per aconseguir-les, necessites superar les Oposicions que a aquest efecte es convoquen.  Aquestes oposicions només es superen amb la millor preparació possible, ja que estaràs en competència amb altres candidats i únicament els que obtenen la millor nota ho aconsegueixen.

Per això és fonamental la qualitat de la preparació que rebràs a l’Institut Rocafort, conscients d’aquesta realitat, t’oferim la millor preparació existent en aquests moments, ja que combinem els millors professionals per la seva formació universitària, experiència docent i compromís en la preparació d’Oposicions amb l’atenció personalitzada que mereixes tant a les classes presencials com en les tutories presencials individuals.  Si el teu treball o compromisos personals no et permeten assistir a les classes presencials, posem a la teva disposició també el més complet sistema de preparació online perquè no trobis a faltar les classes i la teva preparació sigui del més alt nivell.

Requisits

  • Tenir la nacionalitat espanyola o cònjuge d’espanyol/a.
  • Haver complert 16 anys.
  • No haver estat separat ni acomiadat de l’Administració pública.
  • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària o equivalent.
  • Tenir una alçada mínima de 1’55 m les dones i 1,60 m els homes i no superar 1’95 metres.
  • Posseir el permís de conduir vehicles de la categoria C.
  • Català nivell B2 i Espanyol B2.

No tens els estudis requerits?  Aconsegueix-los amb nosaltres!  Informa’t  AQUI

Proves

Primera prova. Test de coneixements generals.
Segona prova: Prova de coneixements de llengua catalana nivell B2).
Tercera prova: Prova de coneixements de llengua castellana nivell B2.
Quarta prova: Prova d’aptitud física. Pressió sobre banc, Salt horitzontal, Course Navette, Circuit d’agilitat, Circuit de piscina.
Cinquena prova: Prova teorico-pràctica (Temari de coneixements específics i proves dels àmbits professionals; a)Edificació i obra civil,, b)Instal·lacions electriques, c)Mecànica).
Sisena prova: Prova de conducció.
Setena prova: Proves de personalitat i de competències.
Vuitena prova: Proves mèdiques.

TEMARI GENERAL I ESPECÍFIC

Temari General

1)  La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L’estructura territorial de l’Estat: Principis generals i l’Administració Local.

2)  L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l’àmbit civil i social, drets en l’àmbit polític i de l’Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l’Estatut.

3)  El procediment administratiu: Concepte i principis generals. El Procediment Administratiu Comú: Regulació, contingut, àmbit d’aplicació i principis.

4)  El Municipi: Concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.

5)  La Carta Municipal de Barcelona: Text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. Competències de l’Ajuntament en matèria de prevenció i seguretat ciutadana.

6)  L’Ajuntament de Barcelona. Organització Municipal. L’organització política (Alcalde, Tinents d’Alcalde, Regidors) i l’organització executiva (el model de gestió gerencial) La desconcentració territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l’Ajuntament de Barcelona.

7)  El marc jurídic de la Protecció Civil (Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, el Reial Decret 407/1992, de 24 d’abril, pel qual s’aprova la Norma bàsica de Protecció Civil, i la Llei 4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya) i la Protecció Civil a l’Ajuntament de Barcelona: Organització. Plans d’emergència.

8)  La organització dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament a l’Ajuntament de Barcelona.

9)  Coneixement de la ciutat des de l’1-1-2015: dades demogràfiques, sociologia, economia, cultura i actualitat de la ciutat.

10)  Drets i deures dels funcionaris a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Situacions administratives. Carrera professional. Règim disciplinari.

11)  La responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics.

12)  Règim d’incompatibilitat del personal al servei de l’Administració.

13)  Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals: Objecte i àmbit d’aplicació. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors.

14)  El segon Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones pel període 2015-2019 de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Temari Epecífic

Tema 1. L’energia.

Tema 2. Energia i màquines.

Tema 3. L’energia elèctrica.

Tema 4. Les instal·lacions elèctriques domèstiques.

Tema 5. Els electrodomèstics. Bases del seu funcionament.

Tema 6. Instal·lacions elèctriques d’automatismes per a maniobres de petits motors.

Tema 7. Producció i distribució d’energia elèctrica.

Tema 8. Coneixements bàsics de l’automòbil.

Tema 9. Coneixements dels vehicles lleugers i pesats.

Tema 10. Matèries perilloses: Concepte.

Tema 11. Hidràulica: Conceptes bàsics.

Tema 12. Eines hidràuliques i pneumàtiques.

Tema 13. Projeccions cartogràfiques per representar la Terra.

Tema 14. Construcció d’edificis. Materials: Pétreos, aglomerants, ceràmics.

Tema 15. Construcció exterior. Murs de contenció i tipologia.

Tema 16. Materials de construcció. Característiques generals.

Tema 17. Instal·lacions d’aigua en edificis.

Tema 18. Instal·lacions de gas en edificis.

Tema 19. Temperatura i fonts de calor.

Tema 20. Propagació d’incendi en un edifici: Origen del focus.

Tema 21. Tipus d’extintors instal·lacions fixes: Hidrantes.

Tema 22. Extintors comercials de petita potència.

Tema 23. Primers auxilis.

Tema 24. El sistema esquelètic: Ossos, músculs, tendons i lligaments.

Tema 25. L’aparell respiratori i les intoxicacions per fum. Cremades. Generalitats.

Tema 26. Les malalties infeccioses. Els virus i els bacteris. La seva prevenció.

Si la teva il·lusió és ser BOMBER, amb INSTITUT ROCAFORT ho aconseguiràs!
INFORMA'T JA !

Informa’t Gratis

Autoritzo el enviament de comunicacions comercials sobre la formació i els cursos implantats per INSTITUT ROCAFORT SL.


Últimes Publicacions