935 418 819

Lu - Vi 9:00 - 21:00

info@institutrocafort.com

Oposició a Bomber de l’Ajuntament de Barcelona

80 places de BOMBER de l'Ajuntament de Barcelona 2019

T’agradaria tenir una ocupació fixa com a Bomber de l’Ajuntament de Barcelona?  Durant l’any, l’Ajuntament de Barcelona convoca places de Bomber. Per aconseguir-les, necessites superar les Oposicions que a aquest efecte es convoquen.  Aquestes oposicions només es superen amb la millor preparació possible, ja que estaràs en competència amb altres candidats i únicament els que obtenen la millor nota ho aconsegueixen.

Per això és fonamental la qualitat de la preparació que rebràs a l’Institut Rocafort, conscients d’aquesta realitat, t’oferim la millor preparació existent en aquests moments, ja que combinem els millors professionals per la seva formació universitària, experiència docent i compromís en la preparació d’Oposicions amb l’atenció personalitzada que mereixes tant a les classes presencials com en les tutories presencials individuals.  Si el teu treball o compromisos personals no et permeten assistir a les classes presencials, posem a la teva disposició també el més complet sistema de preparació online perquè no trobis a faltar les classes i la teva preparació sigui del més alt nivell.

Requisits

 • Tenir la nacionalitat espanyola o cònjuge d’espanyol/a.
 • Haver complert 16 anys.
 • No haver estat separat ni acomiadat de l’Administració pública.
 • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària o equivalent.
 • Tenir una alçada mínima de 1’55 m les dones i 1,60 m els homes i no superar 1’95 metres.
 • Posseir el permís de conduir vehicles de la categoria C.
 • Català nivell B2 i Espanyol B2.

No tens els estudis requerits?  Aconsegueix-los amb nosaltres!  Informa’t  AQUI

Proves

Primera prova. Test de coneixements generals.
Segona prova: Prova de coneixements de llengua catalana nivell B2).
Tercera prova: Prova de coneixements de llengua castellana nivell B2.
Quarta prova: Prova d’aptitud física. dominades, arrossegament de maniquí, Course Navette, Circuit d’agilitat, Circuit de piscina.
Cinquena prova: Prova teorico-pràctica (Temari de coneixements específics i proves dels àmbits professionals; a)Edificació i obra civil,, b)Instal·lacions electriques, c)Mecànica, d)Sanitari.
Sisena prova: Prova de conducció.
Setena prova: Proves de personalitat i de competències.
Vuitena prova: Proves mèdiques.

TEMARI ESPECÍFIC i GENERAL

TEMARI CONEIXEMENTS ESPECÍFICS

 1. L’energia: Concepte i classes. El treball. Treball i energia. Potència. Tipus d’energies. Transformació de l’energia. Principi de conservació. Fonts d’energia. Transmissió i efectes de la calor. El termòmetre i la mesura de la calor. Equivalència entre calor i energia.
 2. Energia i màquines. Fonts i formes d’energia. Les màquines elèctriques (piles i acumuladors, alternadorsi motors elèctrics), màquines tèrmiques (turbines de vapor i motors de combustió), màquines simples (palanques i politges), i màquines eina (torns i plans inclinats).
 3. L’energia elèctrica. Materials aïllants i conductors. Llei de Culomb. Concepte de camp elèctric,representació i aplicacions. Corrent elèctric, intensitat, potència i voltatge. Els circuits elèctrics. Elsgeneradors de corrent. La resistència elèctrica. La llei d’Ohm i l’efecte Joule. Aparells de mesura demagnituds elèctriques.
 4. Les instal·lacions elèctriques domèstiques. Quadres de comandaments. Els elements de seguretat icontrol, els esquemes de distribució. Els conductors i les normes d’instal·lació. Riscos d’electricitat imesures preventives. Representació i interpretació de la simbologia normalitzada en esquemes de circuits elèctrics domèstics.
 5. Els electrodomèstics: Bases del seu funcionament. Els aparells refrigeradors, aparells amb resistència elèctrica, aparells amb motor elèctric i aparells que combinen motor i resistència elèctrica.
 6. Instal·lacions elèctriques d’automatismes per a maniobres de petits motors. Circuïts de comandament ipotència: Interpretació d’esquemes, funcionament i connexió a motors elèctrics de potència. Maniobresamb motors.
 7. Producció i distribució d’energia elèctrica. Centrals elèctriques productores d’energia (hidroelèctriques,termoelèctriques convencionals i nuclears). Distribució de l’energia elèctrica.
 8. Coneixements bàsics de l’automòbil. Tipus i funcionament de motors, combustió externa, combustió interna, elements i components. Circuits elèctrics, sistema d’il·luminació, bateria, càrrega, engegada i encesa. Sistema de transmissió i frenada. Manteniment bàsic del vehicle.
 9. Coneixements dels vehicles lleugers i pesants. Conceptes físics i mecànics aplicats. Principals parts d’un motor. Sistemes d’alimentació, distribució, lubricació, refrigeració, transmissió i frenada.
 10. Matèries perilloses: Concepte. Classificació. Identificació en el transport per carretera.
 11. Hidràulica: Conceptes bàsics. Pressió. Cabal. Consum. Relació entre aquests paràmetres. Pèrdues de càrrega.
 12. Ferramentes hidràuliques i pneumàtiques. Conceptes físics relacionats.
 13. Projeccions cartogràfiques per representar la Terra. Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i suports (convencionals i digitals). Escales gràfiques i numèriques. Tècniques d’orientació geogràfica convencionals i eines digitals d’orientació i localització.
 14. Construcció d’edificis. Materials: Petris, aglomerants, ceràmics. Elements de construcció: Moviments deterres, fonaments, estructura, elements i tancaments verticals, elements de divisió horitzontal, forjats, elements de comunicació i distribució, escales, barreres arquitectòniques i cobertes.
 15. Construcció exterior. Murs de contenció i tipologia. Ponts i passarel·les, estructures de ferro i formigó. Parets de tancament i aplacats exteriors. Reforços estructurals, ancoratges i atirantats.
 16. Materials de construcció. Característiques generals. El ciment: Tipologia. Materials ceràmics: Funcions i tipus. Altres aglomerats: el guix i la cal. El formigó: tipologia. Materials utilitzats pels revestiments: característiques.
 17. Instal·lacions d’aigua en edificis: Pressió, cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi en líquids. Xarxa de subministrament. Xarxa d’evacuació. Esquemes.
 18. Instal·lacions de gas en edificis: Gas canalitzat i emmagatzemat (bombones i dipòsits). Esquemes de distribució.
 19. Temperatura i fonts de calor. Teoria del foc: Elements que componen el foc. Tipus de combustió i classesde foc. Energia d’activació. Velocitat de propagació. Productes de combustió. Agents extintors: Agents o productes extintors. Característiques i aplicacions. Materials resistents al foc.
 20. Propagació d’un incendi en un edifici: Origen del focus. Propagació. Comportament dels materials deconstrucció davant del foc. Actuació dels elements de construcció en la transmissió del foc. Formesd’actuar.
 1. Tipus d’extintors instal·lacions fixes: Hidrants. Equips de mànega. Mànegues. Llances. Sistemes d’unióentre mànegues. Motobombes i altres sistemes de pressió. Conceptes d’aspiració i impulsió. Instal·lacions fixes d’extinció.
 2. Extintors comercials de petita potència: Material de primera intervenció. Sistemes d’impulsió. Denominació dels extintors segons l’agent extintor. Agents impulsors. Utilització dels extintors (taulasinòptica).
 3. Normes i protocols de seguretat personal. PAS. Asèpsia i desinfecció.
 4. Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Automatitzada (SVB i DEA) adult i pediàtric segons Guies actuals del European Resuscitation Council.
 5. Alteracions de la consciencia, respiratòries i cardiovasculars: Síncope, epilèpsia, accident vascular cerebral (AVC), insuficiència respiratòria, MPOC, asma, pneumònia, cardiopatia isquèmica, hipertensió arterial i arrítmies.
 6. Atenció inicial al pacient traumàtic greu: Valoració inicial, valoració secundària, mobilització i immobilització del pacient traumàtic.
 7. Atenció inicial al pacient cremat i/o víctima d’incendi: Cremades i intoxicació per fums.
 8. Atenció sanitària inicial en Incident de Múltiples Víctimes: triatge.
 9. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals: Objecte i àmbit d’aplicació. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors.
 10. El segon Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones pel període 2015-2019 de l’Ajuntament de Barcelona.                                                              TEMARI CONEIXEMENTS GENERALS

 1. 1)  La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L’estructura territorial de l’Estat: Principis generals i l’Administració Local.
 2. 2)  L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l’àmbit civil i social, drets en l’àmbit polític i de l’Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l’Estatut.
 3. 3)  El procediment administratiu: Concepte i principis generals. El Procediment Administratiu Comú: Regulació, contingut, àmbit d’aplicació i principis.
 4. 4)  El Municipi: Concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.
 5. 5)  La Carta Municipal de Barcelona: Text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. Competències de l’Ajuntament en matèria de prevenció i seguretat ciutadana.
 6. 6)  L’Ajuntament de Barcelona. Organització Municipal. L’organització política (Alcalde, Tinents d’Alcalde, Regidors) i l’organització executiva (el model de gestió gerencial) La desconcentració territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l’Ajuntament de Barcelona.
 7. 7)  El marc jurídic de la Protecció Civil (Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, el Reial Decret 407/1992, de 24 d’abril, pel qual s’aprova la Norma bàsica de Protecció Civil, i la Llei 4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya) i la Protecció Civil a l’Ajuntament de Barcelona: Organització. Plans d’emergència.
 8. 8)  La organització dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament a l’Ajuntament de Barcelona.
 9. 9)  Coneixement de la ciutat des de l’1-1-2015: dades demogràfiques, sociologia, economia, cultura i actualitat de la ciutat.
 10. 10)  Drets i deures dels funcionaris a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Situacions administratives. Carrera professional. Règim disciplinari. Règim d’incompatibilitat del personal al servei de l’Administració.

Si la teva il·lusió és ser BOMBER, amb INSTITUT ROCAFORT ho aconseguiràs!
INFORMA'T JA !

Informa’t Gratis

  Autoritzo el enviament de comunicacions comercials sobre la formació i els cursos implantats per INSTITUT ROCAFORT SL.


  Últimes Publicacions